Print

From the beginning of 60th Olena Tsvek started studies of Trypillia Culture. She discovered and explored many ancient sites between Southern Bug and Dnipro, at the Eastern borders of Trypillia. Materials from this excavations were published in many books and articles. Many finds from Vesely Kut, Berezivka and other sites ehibited in many museums - from Kyiv to Cherkassy. Some of them trevelled with exhibitions to USA and Canada.

 

ПІВ СТОЛІТТЯ У ТРИПІЛЬСЬКОМУ СВІТІ: ОЛЕНА ВАСИЛІВНА ЦВЕК

 

Цей рік – ювілейний для відомої дослідниці трипільської культури, Олени Василівни Цвек.

Вона народилася у Києві 3 серпня 1931 року. Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 1959 року.  Її вчителями були відомі вчені Л.М. Славін та С.М.Бібіков

О. В. Цвек із знахідками з розкопок поселень Східнотрипільської культури

У 1959-2002 О. В. Цвек  працювала науковим співробітником Інституту археології АН УРСР (тепер Інститут археології НАНУ). З 1961 кілька років завідувала Науковими фондами Інституту археології, запровадила першу наукову розстановку археологічного матеріалу за системою, запропонованою Д.Я.Телегіним. Кандидатська дисертація: «Трипільська культура межиріччя південного Бугу та Дніпра (середній етап)» була  захищена у 1987 році.

О. В. Цвек досліджує трипільську культуру, хоча наукова діяльність почалася з вивчення археологічних пам’яток Криму та Донбасу. Під керівництвом С.М. Бібікова вона брала участь (1962-63) у дослідженні поселення трипільського Гребені на Дніпрі, що в подальшому практично сформувало наукову спрямованість дослідниці у вивченні пам’яток трипільсько-кукутенської спільності. Широкомасштабні дослідження на території східного регіону дали можливість виділити у межиріччі Південного Бугу та Дніпра особливу Східнотрипільську культуру (СТК) з її локальними варіантами та цілою низкою типів пам’яток.

З кінця 60-х рр. і до 2002 О. В. Цвек вела масштабні польові дослідження пам’яток трипільської культури Буго-Дніпровського межиріччя та Південного Побужжя. Стаціонарно розкопано та ґрунтовно обстежено близько 30 пам’яток східнотрипільської культури, деякі з них (Гребля, Шкарівка, Тараща, Христинівка та інші  відкриті дослідницею.

Керувала Правобережною первісною експедицією Інституту археології (1969-88). На базі експедиції понад десять років проводились курси підвищення кваліфікації археологічних кадрів України. Експедиція розкопувала поселення Шкарівка (1969-73), Гарбузин, Ботвинівка, Бугачівка, Бачкурине (1971-73), Зарубинці, Зюбриха, Копіювата, Гребля, Владиславчик, Красноставка, Миколаївка, Семенівка, Христинівка, Чижівка, Харківка (1974-75), Миропілля та Лісове (1974-76 ). З 1975 проведено масштабні розкопки поселень Веселий Кут (1975-85, 1993), а також Тараща (1982), Вільховець ІІ (1984), Онопріївка (1984-85, 1993).

Очолювала Кіровоградську первісну експедицію (1988), яка провела розвідку археологічних пам’яток області. Досліджувався енеолітичний виробничий комплекс Коробчине та поселення Рубаний Міст, пов’язані з видобуванням та обробкою кременю (1988-89 ). У 1989-2004 роках О. В. Цвек  проводила розкопки відомого багатошарового поселення трипільської культури Березівка на Південному Бузі.

Вперше на конкретному археологічному матеріалі у працях дослідниці були показані зв’язки племен східнотрипільської культури з носіями культури Кукутені та культурами Тисаполгар, Лендель, Гумельниця, Болград-Алдень. Уточнені хронологічні рамки та різноманітні аспекти контактів общин східнотрипільської культури з населенням Степу. Зроблено значний внесок у вивчення продуктивних сил, виробничих відносин та світогляду племен кукутено-трипільської спільності.

О. В. Цвек на науковій конференції в Вишневці (Тернопільська обл.), 2006 рік

Автор понад 100 наукових праць по трипільській проблематиці, в тому числі монографічних, присвячених виробництву трипільської кераміки (200 ) та Східнотрипільській культурі (200 ). Є автором розділу, присвяченого керамічному виробництву, а також багатьох статей до видання «Енциклопедія трипільської цивілізації (2003 р.).

 

НАУКОВІ ПРАЦІ О. В. ЦВЕК

 

МОНОГРАФІЇ

 

Цвек Е. В.  Гончарное производство племен трипольской общности. – Киев, 2004. – 73 с. –

Цвек О. В.  Поелення Східнотрипільської культури. – Київ, 2006. – 85 с. -

 

СТАТТІ

(вибрана бібліографія)

Цвек О.В. Трипільська посудина з антропоморфними зображеннями // Археологія. – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – Т. 16. – С. 76–81: іл. – Рез. рос. – Поселение Гребени Киевской области.

Цвек Е.В. Раскопки трипольского поселения у с. Шкаровка // АО 1972 г. – 1973. – С. 344–345.

Цвек О.В. Нові дані про домобудівництво та планування трипільских поселень [за розкопками в Шкарівці на Київшині] // XV наук. конф. ІА, присвячена 50-річчю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Тез. пленар. 1 сек. доп. (Результати польових археол. досліджень 1970–1971 рр. на території України) / АН УРСР. – О., 1972. – С. 108–110.

Цвек О.В. Трипільське поселення поблизу с. Шкарівки // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. – 1972. – Вип. 4. – С. 76–79: іл.

Цвек Е.В. Поселение у с. Гарбузин // АО 1972. – М., 1973. – С. 355–356.

Цвек Е.В. Исследование трипольского поселения у с. Гарбузин [Черкас. обл.] // АО 1973 г. – 1974. – С.365–456.

Цвек Е.В. К вопросу об отражении в поселениях социальной структуры общества: По материалам трипол. поселения у с. Шкаровки [Киев. обл ] // Реконструкция древних общественных отношений по археологическим материалам жилищ и поселений. – Л., 1974. – С. 25–26.

Цвек Е.В. Исследование трипольских поселений в междуречье Южного Буга и Днепра // Новейшие открытия советских археологов: Тез. докл. конф., Киев, апр. 1975 г. / АН СССР. Отд-ние истории. ИА. и др. – К., 1975. – Ч. 1. – С. 73–74.

Цвек Е.В. Трипольские племена междуречья Южного Буга и Днепра и их связи с населением юго-запада Причерноморья и Закарпатья // 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР: Тез. докл. юбил. конф. [Одесса, апр. 1975 г.] / АН УССР. ИА и др. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 51–52.

Цвек Е.В. Исследования в Буго-Днепровском междуречье // АО 1974 г. – 1975. – С. 367–368.

Цвек Е.В. Раскопки трипольского поселения у с. Мирополье [Черкас. обл.] / Цвек Е.В , Шиянова А.В. // АО 1975 г. – 1976. – С. 401–402.

Цвек Е.В. Домостроительство и планировка трипольских поселений: По материалам раскопок в с. Шкаровка [Киев обл.] // Энеолит и бронзовый век Украины: Исслед. и материалы / АН УССР. ИА. – К.: Наук. думка, 1976. – С. 46–57.

Цвек Е.В. Исследования в междуречье Южного Буга и Днепра / Цвек Е.В., Шиянова А.В. // АО 1976 г. – 1977. – С. 384.

Цвек Е.В. О времени обособления гончарного ремесла в трипольском обществе // Археологические исследования на Украине в 1976–1977 гг.: Тез. докл. XVII конф. ИА АН УССР, Ужгород, апр. 1978 г. – Ужгород, 1978. – С. 39–40.

Цвек Е.В. Трипольское поселение Веселый Кут [Черкас. обл.] / Цвек Е.В., Шиянова А.В. // АО 1977 г. – 1978. – С. 396–397.

Цвек Е.В. Работы Правобережной первобытной экспедиции [Черкас. обл.] / Цвек Е.В., Телегин Д.Я., Шиянова А.В. // АО 1978 г. – 1979. – С. 416.

Цвек Е.В. Работы Правобережной первобытной экспедиции // АО 1979 г. – 1980. – С. 347.

Цвек Е.В. Трипольские поселения Буго-Днепрсвкого междуречья: К вопросу о вост. ареале культуры Кукутени-Триполье // Первобытная археология – поиски и находки: Сб. науч. тр. / АН УССР ИА. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 163–185.

Цвек Е.В. Некоторые вопросы становления идеологических представлений трипольских племен Буго-Днепровского междуречья // Идеологические представления древнейших обществ: Тез. докл. конф. – М., 1980. – С. 99–102.

Цвек Е.В. Исследования в Буго-Днепровском междуречье [Черкас. обл.] // АО 1982 г. – М., 1984. – С. 337.

Цвек Е.В. Исследования в Буго-Днепровском междуречье // АО 1983 г. – М., 1985. – С. 369.

Цвек О.В. Особливості формування східного регіону [Басейнів Півден. Бугу та Дніпра] трипільсько-кукутенської спільності // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 51. – С. 31–45: іл. – Рез. рос. – Бібліогр.: с. 44–45Цвек Е.В. Исследования в Буго-Днепровском междуречье / Цвек Е.В., Савченко Н.А. // АО 1984 г. – М., 1986. – С. 322.

Цвек Е.В. Исследования трипольских поселении в бассейне р. Горный Тикич [Черкас. обл.] // АО 1985 г. – М., 1987. – С. 427–428.

Цвек О.В. Шкарівське поселення // Українська радянська енциклопедія. – К., 1985. – Т. 12. – С. 412.

Цвек Е.В. Трипольская культура междуречья Южною Буга и Днепра: (средний этап): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. / АН УССР. ИА. – К., 1987. – 17 с.

Цвек Е.В. Религиозные представления населения восточного ареала трипольско-кукутенской области // Религиозные представления в первобытном обществе: Тез. докл. конф. – М., 1987. – С. 159–165.

Цвек Е.В. Памятники Борисовского типа в системе восточного ареала Триполье-Кукутенской области // Тез. докл. и сообщ. обл. науч.-производств. конф., посвященной 100-летию со дня рождения М.Я. Рудинского (26–28 марта 1987 г.). – Полтава, 1987. – С. 36–38.

Цвек Е.В. Группа трипольських поселений в бассейне реки Большая Высь // Первая Правобережная краеведческая конференция. - Кировоград, 1988. - С.40 - 42.

Цвек Е.В. Некоторые аспекты проблемы памятников борисового типа // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР: Тез. доп. XX Респ. конф., Одеса, жовт. 1989 р. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 261–263. – С. 238–240.

Цвек Е.В. Буго-днепровский вариант восточнотрипольской культуры: К проблеме выделения культур и локал. вариантов Триполья // Первобытная археология: Материалы и исследования: Сб. науч. тр. / АН УССР. ИА. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 106–117.

Цвек О.В. Один з аспектів розвитку східного ареалу трипільсько-кукутенської культурної області [Вінниц. обл.] // Тез доп. 8-ї Вінницької обл. історико-краезнавчої конф. – Вінниця, 1989. – С. 8–9.

Цвек Е.В. Локальные варианты Восточного Триполья // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С. 21–24.

Цвек О.В. Зв’язки східного Трипілля з Лендельською та Дунайсько-Тіською культурно-історичними областями // Тез. доп. і повідомлень 1-ої Тернопільської обл. наук. історико-краєзнавчої конф. – Тернопіль, 1990. – Ч. 1. – С. 36–38.

Цвек О.В. Охоронні розкопки на трипільському поселенні біля с. Тростянчик на Вінничині // Тез. докл. 9-ї Вінницької обл. краєзнавчої конф. – Вінниця, 1990. – С. 8–9.

Цвек О.В. Охоронні дослідження пам’яток культури Трипілля-Кукутені [Кіровогр. обл.] / Цвек Е.В., Мовчан І.І. // Охорона та охоронні дослідження пам’яток археології на Україні в 1989 р.: Тез. доп. та повідомл. науково-практичного семінару (Вінниця, берез. 1990 р.). – Вінниця, 1990. – С. 83–84.

Цвек О.В. Періодизація гончарства Трипілля / Цвек О.В., Мовчан І.І. // Тез. доп. 8-ї Подільської історико-краєзнавчої конф.: Секція археології. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 16–17.

Цвек О.В. Охоронні дослідження пам’яток культури Трипілля Кукутені [Кіровогр. обл.] / Цвек О.В., Мовчан I.I. // Охорона та охоронні дослідження пам’яток археології на Україні в 1989 р.: Тез. доп. та повідомл. науково-практичного семінару, Вінниця, берез. 1990 р. – Вінниця, 1990. – С. 83–84.

Цвек О.В. Релігійні уявлення населення Трипілля // Археологія. – К., 1993. – № 3. – C. 74–90.

Цвек Е.В. Гончарное производство племен трипольской культуры // Ремесло эпохи энеолита-бронзы на Украине. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 55–95.

Цвек Е.В. Веселый Кут – новый центр восточнотрипольской культуры // Археологические вести. – СПб., 1995. – № 4. – С. 33–41.

Цвек О.В. Структура східнотрипільської культури // Археологія. – К., 1999. – № 3. – С. 28–37.

Цвек Е.В. Новый производственный комплекс трипольской культуры по добыче и обработке кремня / Цвек Е.В., Мовчан І.І. // Развитие культуры в каменном веке. – СПб., 1997. – С. 142–143Цвек Е.В. Восточнотрипольская культура и контакты ее носителей с энеолитическими племенами Европы // Археологические вести. – СПб., 2000. – № 7. – С. 272–290.

Цвек Е.В. Восточно–трипольская культура и контакты ее населения с энеолитическими племенами Поднестровья // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С.170–178.

Цвек Е.В. Поселение восточнотрипольской культуры Мирополье и проблема относительной хронологии памятников типа Средний Стог 2/ Цвек Е.В., Рассамакин Ю.Я. // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С.218–245.

Цвек Е.В. Некоторые аспекты взаимодействия энеолитических обществ Триполья и Степи // Трипільські поселення-гіганти. Матеріали міжнародної конференції.- К.: Корвін-Прес, 2003. - С.175-182.

Цвек Е.В. Некоторые аспекты домостроительства у племен восточнотрипольской культуры // Петербургская трассологическая школа в изучении древних культур Евразии. – СПб., 2003. – С. 159–176.

Цвек О. В. гончарне виробництво племен трипільської культури// Енциклопедія трипільської цивілізації. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.273-300.

Цвек Е. В. Новые данные об исследовании поселения у с. Березовка// Археологічні дослідження в  Україні 2003-2004 рр. – Київ, 2005. – С. 314-316

Цвек О. В. До питання виділення виробничих культів у населення трипільської спільності// Кам’яна доба України. – Київ, 2005. – С. 160-167

 

 

С.М. Ляшко, М. Ю. Відейко