Print

У журналі Stratum plus, № 2 за 2013 рік

Мова публікації - російська

http://www.e-anthropology.com/default.aspx

 

K. V. Zinkovsky

Dwellings of Trypillia Culture Tribes

 

According to author’s research of building remains of Cucuteni-Trypilliadwellings, it can be asserted that layers of burnt clay with wooden imprints which are termed “ploshchadka” represent covers of two- or even three-storey surface houses which were destroyed by conflagration. It is in the Cucuteni-Trypilliaculture that along with multi-storey houses one-floor dwellings also existed. Their ruins are preserved as one-layer “ploshchadka” with various finds above and below the layer of burnt clay. Walls of the houses had adobe construction. In course of excavation of houses remains of the walls are usually not found because they are burnt much weaker than inter-storey covers or roofs. Some insignificant fragments of walls can be preserved in form of small pieces of burnt clay distributed on the edge of “ploshchadka”. Main parts of walls were destroyed due to atmospheric impact and they cannot be traced as a result of excavation. Roofs of Cucuteni-Trypilliahouses were probably made of reed covered with wet clay. This conclusion can be supported by finds of pieces of burnt clay with reed and rod imprints. It is very oſten that dwellings had several rooms on different levels. They had different functions. There were rooms for living, economic activities, storage of supplies and ritual inventory. Reason for conflagration in Cucuteni-Trypilliasettlements should be looked for in religious domain.

 

К. В. Зіньковський

Будівлі племен трипільської культури

У вигляді монографії публікується текст дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук, автором якого є Костянтин Володимирович Зіньковський. З його ім’ям пов’язано важливий етап у вивченні будівель трипільської культури у 70-80-ті роки ХХ ст.

Згідно з дослідженнями автора монографії будівельних залишків жител культури Кукутень-Трипілля, можна стверджувати, що шари обпаленої глиняної обмазки, зазвичай іменовані «майданчиками» (площадками), являють собою міжповерхові перекриття двох-або навіть триповерхових будинків, зруйнованих пожежею. Поряд з ними в культурі Кукутень-Трипілля існували і одноповерхові будинки, які збереглися у вигляді одношарових майданчиків зі знахідками на цьому шарі і під ним. Стіни будинків мали глинобитну конструкцію. При дослідженні залишків трипільських жител залишки стін зазвичай не простежуються, оскільки вони були обпалені набагато слабкіше, ніж перекриття. Їх незначні фрагменти іноді виявляються у вигляді невеликих шматків обпаленої глини на краях «майданчиків». Основні масиви стін руйнувалися поступово під впливом атмосферних явищ і при розкопках не фіксуються. Дахи на трипільських будинках, ймовірно, споруджувалися з очерету, обмазаного рідкою глиною. Цей висновок начебто підтверджується невеликим шматками глини з відбитками очерету та лози. Нерідко будинки мали кілька приміщень з різними функціями. Ці приміщення призначалися для проживання, господарської діяльності, зберігання припасів і ритуального інвентарю. Причини спалення трипільських будинків, ймовірно, слід шукати в релігійній сфері.

Публікації передує стаття Н. Б. Бурдо, присвячена науковим дослідженням, які проводив К. В. Зіньковський та їх значенню для археології Трипілля.