Balaban Olena, Candidate of Science in Philology, PhD, assistant Professor (General Linguistics and Germanic Studies Chair), Post-Doctoral Researcher, National Pedagogical Dragomanov University

Education: Teachers’ Training Institute of Foreign Languages, specialty English and French Languages, qualification Teacher of English and French Languages

PhD research work on the theme “Metaphor as a Semantic Universal” (2006), specialty 10.02.15 – General Linguistics; assistant professor (2011)

 

Selected publications:

Балабан О.О. Лінгвокультурний аналіз фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом в англійській та українській мовах / О.О. Балабан // Лінгвістика: зб. наук. пр. – Луганськ: ЛНПУ, 2012. – С. 11-21.

Балабан О.О., Чернік Л.І. Системні зв’язки фразеологізмів та семантичні можливості колоронімів в англійській мові / О.О. Балабан, Л.І. Чернік // Vox philology (Голос філолога): Збірник наукових праць. Випуск 2 / за заг. ред. к.філол.н. Назаренко Н.І. - Маріуполь: МДУ, 2013. – С. 33-45

Балабан О.О. Семантика фразеологічних одиниць на позначення гендерних стереотипів в англомовній картині світу / О.О. Балабан // Наукові записки: Серія: філологічні науки (мовознавство). – Вип. 129. – Кировоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 270-274.

Балабан О.О. Лексико-граматичні трансформації при перекладі англомовних заголовків українською мовою / О.О. Балабан // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. - № 3 (286). – Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2014. - С. 5-10.

3. Балабан О.О. Системний характер та семантичні особливості англійських кольоропозначень / О.О. Балабан // Наукові записки БДПУ. Філологічні науки. – Вип. IV. / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: вид. БДПУ, 2014. – С. 122-128.

4. Балабан Е. А. Метафорические лакуны в художественном тексте: этнокультурный аспект. // Материалы I-й Международной научной конференции "Соловьёвские чтения - 2014". - Минск, изд. МГЛУ; С. 26-30.

5. Балабан О.О. Метафора як реалізація семантичної універсалії / The Third European Conference on Languages, Literature and Linguistics (10th of September, 2014). – Vienna, 2014. – P. 233-236.