In memory of Volodymyr Kruts

 

КРУЦ ВОЛОДИМИР ОПАНАСОВИЧ (23.11.1938, м. Київ - 4.10.2014, с. Легедзине) - археолог, кандидат історичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002).

Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1962). Кандидатська дисертація: “Население Среднего Поднепровья в эпоху меди” (1973). Старший науковий співробітник відділу енеоліту – бронзової доби Інституту археології НАНУ, консультант Міжнародного центру досліджень культури Кукутені (Пятра-Нямц, Румунія; з 1993), співробітник заповідника "Трипільська культура" у с. Легедзине Черкаської області.

Коло наукових інтересів: картографування пам’яток трипільської культури, житлобудування, палеодемографічні реконструкції, динаміка розселення та історія трипільських племен.

У 1962-73 досліджував пам'ятки трипільської культури у Подніпров'ї: поселення біля с. Казаровичі, Софіївка, Чапаївка, Євминка, та ін.; могильники біля сс. Завалівка та Чапаївка. Керував експедиціями на новобудовах: Бортницькою (1974-76), Поліською, рятівними розкопками трипільського поселення Тальне-2 (1990), брав участь в охоронних розкопках на Дністрі. З 1981 по 2014  керував розкопками найбільшого в Україні трипільського поселення-гіганта біля с. Тальянки.. Брав участь в організації виставки старожитностей трипільської культури "Україна - від 5000 до 4000 років до Христа. Скарби трипільської культури" в Українському музеї у Нью-Йорку (1993).

ПРАЦІ:

Круц В.А. Из работ Киевской экспедиции 1965–1966 гг. / Круц В.А., Телегин Д.Я. // Археологические исследования на Украине 1965–1966 гг. – 1967. – Вып. 1. – С. 3–9: ил.

Круц В.А. Исследование крупного поселения трипольской культуры у с. Тальянки [Черкас. обл.] / Круц В.А., Рыжов С.Н., Рындина Н.В. // АО 1985 г. – М., 1987. – С. 353–354: ил.

Круц В.А. Исследование памятников трипольской культуры в бассейне Случи [Житомир. и Хмельниц. обл.] / Круц В.А., Рыжов С.Н. // АО 1977 г. – 1978. – С. 341.

Круц В.А. Исследования Днепровской экспсдиции / Круц В.А., Кубышев А.И., Сухобоков О.В. // АО 1972 г. – 1973. – С. 296–297.

Круц В.А. К истории населения трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра // Первобытная археология: Материалы и исслед.: Сб. науч. тр. / АН УССР. ИА. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 117–132.

Круц В.А. Крупные трипольские поселения: К истории энеолитического населения Буго-Днепровского междуречья // Задачи советской археологии в свете решении XXVII съезда КПСС: Тез. докл. Всесоюз. конф. (Суздаль, 1987 г.).  – М.: Наука, 1987.  С. 133–135.

Круц В.А. Планировка поселения у с. Тальянки и некоторые вопросы трипольского домостроительства [Черкас. обл.] // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С. 43–47.

Круц В.А. Позднетрипольськие племена Среднего Поднепровья. – К.: Наук. думка, 1977. 160 с: ил.

Круц В.А. Работы Тальянского отряда / Круц В.А., Рыжов С.Н. // АО 1981 г. – М., 1983. – С. 278.

Круц В.А. Работы Трипольской экспедиции [Черкас. обл.] // АО 1984 г. – М., 1986. – С. 257–258.

Круц В.А. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции / Круц В.А., Кубышев А.И. // Археологические исследования на Украине 1967 г. – 1968. – Вып. 2. – С. 46–49: ил.

Круц В.А. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции / Круц В.А., Кубышев А.И. // Археологические исследования на Украине 1968 г. – 1971. – Вып. 3. – С. 70–73: ил.

Круц В.А. Тальянки – поселение трипольской культуры на Буго-Днепровском междуречье / Круц В.А., Рыжов С.Н. // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины: Путеводитель совместного сов.-фр. полевого семинара по теме «Динамика взаимодействия между естеств. средой и доист. обществами». – М.: Наука, 1984. – С. 26–29.

Круц В.А. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследование 2001 г. / Круц В.А., Корвин-Пиотровский А.Г., Рыжов С.Н.; ИА НАН Украины. – К., 2001. – 110 с.: ил. – Библиогр.: с. 106–109.

Круц В.О. Верхньодністровська локальна група пам’яток трипільської культури та нові дані про зв’язки трипільців з населенням полгарської і лендельської культур / Круц В.О., Рижов С.М. // Археологія. – 1997. – № 2. – С. 24.

Круц В.О. Дослідження пам’ятки Блищанка на Сереті [Терноп. обл.] / Круц В.О., Конопля В.М., Рижов С.М. // Тез. доп. і повідомлень 1-ї Тернопільської обл. наук. історико-краєзнавчої конф. – Тернопіль, 1990. – Ч. 1. – С. 40–42.

Круц В.О. Етнокультурний склад населення. Побут і матеріальна кльтура // Давня історія України: В 3-х т. – К.: Наук. думка, 1997. – Т. 1. – С. 234–308.

Круц В.А. Животноводство в экономике трипольской культуры // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С.179–186.

Круц В.О. Нове про етапи заселения Київського Подніпров’я племенами трипільської культури // Матеріали XIII конф. ІА АН УРСР, присвяченої 50-річчю АН УРСР (Київ, 1968 р.). – К.: Наук. думка, 1972. – С. 102–104.

Круц В.О. Новий могильник софіївського типу біля с. Завалівка на Дніпрі [Київ. обл.] // Археологія. – К.: Вид-во АН УРСР, 1968. – Т. 21. – С. 126–130: іл. – Рез. рос.

Круц В.О. Новий могильник трипільської культури в Подніпров’ї [Київ] // XV наук. конф. ІА, присвячена 50-річчю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Тези пленар. 1 сек. доп. (результати польових археол. досліджень 1970–1971 рр. на території України) / АН УРСР. – О., 1972. – С. 102–103.

Круц В.О. Нові матеріали трипільської культури в Києві // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1976. – Вип. 19. – С. 93–95: іл. – Рез. рос.

Круц В.О. Пам’ятки трипільської культури Східної Волині [Житомир. та Хмельниц. обл.] / Круц В.О., Рижов С.М. // Минуле і сучасне Волині: Тез. доп. та повідомл. 2-ї Волинської історико-краєзнавчої конф. (26–28 трав. 1988 р.). – Луцьк, 1988. – Ч. 2. – С. 105–108.

Круц В.О. Пізньотрипільське поселення поблизу с. Софієвка на Дніпрі [Київ. обл.] // Археологія. – К.: Вид-во АН УРСР, 1969. – Т. 22. – С. 203–209: іл. – Рез. рос.

Круц В.О. Поселення-гіганти [Черкаська та Кіровоградська обл.] // Пам’ятки України. – 1986. – № 1. – С. 19–22: іл. – Бібліогр.: с. 21.

Круц В. Поселення-гіганти трипільської культури в межиріччі Південного Бугу й Дніпра// Трипільська цивілізація у спадщині України. – К.:Вид.центр «Просвіта», 2003. – С.182–194

Круц В.О. Робота Чапєвського загону Київської  археологічної експедиції [1966–1967 рр.] / Круц В.О., Кубишев А.I. // УІЖ. – 1968. – № 11. – С. 156–157.

Круц В.О. Розкопки в Козаровичах // Археологічні дослідження на Україні в  1969 р. – К., 1972. – Вип. 4. – С. 90–95: іл.

Круц В.О. Трипільський могильник з обрядом тілопокладення поблизу Києва // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1975. – Вип. 15. – С. 41–50: іл. – Рез. рос.

Круц В.А. Трипольцы и леса Буго-Днепровского межлуречья//Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, м.Збараж, 20–25 серпня 2001 року. – Збараж.:Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. – С.19–22.

Круц В.О. Фази розвитку пам’яток томашiвсько-сушкiвської групп [Черкас. обл.] / Круц В.О., Рижов С.М. // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 51. – С. 45–56: іл. – Рез. рос. – Бібліогр.: с. 55–56.

Круц В. А. 2003 Трипольские площадки – результат ритуального сожжения домов.

В: О. Г. Корвін–Пиотровський (ред): Трипільські поселеннягіганти. Матеріали

міжнародноїконференції. Київ: Корвин–пресс, 74–76.

Круц В. 2008а. Поселения–гиганты трипольской культуры. В: А. Г. Корвин–

Пиотровский, Ф. Менотти (ред.) Трипольская культура в Украине. Поселение

гигантТальянки. Киев, 33–48

Круц В. 2008б. Поселение–гигант Тальянки. В: А. Г. Корвин–Пиотровский, Ф. Ме-

нотти (ред.): Трипольская культура в Украине. Поселениегигант Тальянки. Киев,

49–70.

Круц В. А. 2008в. Относительная и абсолютная хронология памятников триполь-

ской культуры Буго–Днепровского междуречья и Среднего Поднепровья. В: Кор-

вин–Пиотровский А. Г., Менотти Ф. (ред.) Трипольская культура в Украине. Посе-

лениегигантТальянки. Киев,227– 238.

Круц и др. 2005. Круц В. А., Корвин–Пиотровский А. Г., Рыжов С. Н., Бузян Г. Н.,

Овчинников Э. В., Черновол Д. К., Чабанюк В. В. Исследование поселений

гигантов трипольськойкультурыв 2002–2004 гг. Киев.

Круц и др.. 2008: Круц В., Корвин-Пиотровский А., Менотти Ф., Рыжов С., Черно-

Вол Д., Чабанюк В. Трипольскоепоселение-гигант Тальянки. Исследования 2008 г.

– Киев.

Круц  идр.. 2009: Круц В., Корвин-Пиотровский А., Менотти Ф., Рыжов С., Толоч-

ко Д., Чабанюк В. Трипольскоепоселение-гигант Тальянки. Исследования 2009 г. –

Киев.

Круци др.. 2010: Круц В., Корвин-Пиотровский А., Менотти Ф., Рыжов С., Черно-

волД., Чабанюк В. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследования 2010 г.

– Киев.

Круцидр.. 2011: Круц В., Корвин-Пиотровский А., МеноттиФ., Рассманн К., Ры-

жов С., Черновол Д., Чабанюк В. Трипольськое поселение-гигантТальянки. Иссле-

дования 2011 г. – Киев.

Krutz W.A. “Osiedla – Gianty oraz niektore problemy demograficzne kultury trypolskiej//Archeologia Polski. – T.39. – Z.1–2. – S.1–30.