A

 • Antoniewicz W. Archeologja Polski: Zarys czasów przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem Polski. Warszawa, 1928.

B

 • Balcer B. Zwiazki pomiedzy pucharow lejkowatych (KPL) I kultura trypolska (KT) na podstawie materialow krzemiennych // Kulture pucharow lejkowatych w Polsce. – Poznan, 1981. – S.81–88.
 • Balcer B. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Warszawa, 1983.
 • Budziszewski J. Flint materials from the cemeteries of the Sofievka type //Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 148–189.
 • Burdo N.B. The influence of Western and Central Carpathian region cultures in the materials of the final monuments of Tripolje A in the Middle Dniester territory // Acta Archeologica Carpathica. – 2001. – T.36. – S. 5–38.

C

 • Cehak H. Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce // Swiatowit. – Warszawa, 1934. – T. 14. – S. 164–252.
 • Cernyakov I. Radiocarbon Chronology of the “Akkiembetskiy kurgan”. A preliminary report / Cernyakov I., Szmyt M. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1999. – Vol. 7. – P. 196–202.
 • Chernykh E.N. Ancient Mining and Metallurgy in the USSR // The Early Metal Age. – Cambridgе, 1992.
 • Chernykh E.N. Earliest stages of metallurgy in Circumpontic zone. – M., 1971. – 12 p. – В надзаг. : VIII Congr. intern. sc. préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. et les commun. De la délégat. archéol. de l’URSS. – List of lit.: p. 11–12.
 • Childe V.G. Shipenittzi. A late Neolithic station with painted pottery in Bukowina. // The Journal of the Royal Antropological Institute of Great Britain and Ireland. – 1923. – 53. – P.263–288.
 • Chmilewski W. Pradzeje Polski / Chmilewski W., Kostrzewski J. Jazdzewski K.. – Wyd. 2. – Warszawa; Wroclaw; Krakow, 1965. – 310 s.
 • Cucuteni. The last Great chalcolithic civilization of Europe. – Bucharest, 1997.
 • Cynkalowski A. Materialy do pradziejow Wolynia i Polesia Wolynskiego. – Warszawa, 1961. – 265 s.
 • Cynkalowski A. Osiedle kultury Trypolskiej w Bodakach nad Horyniem //Wiadomosci Archeologiczne. – T.34. – S.221– 227.

D

 • Daszkiewicz M. Technology of the Sofievka type pottery/ Daszkiewicz M., Raabe J. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 214–228.
 • Demetrykiewicz W. Poszukiwania archeologiczne w powiecie Trembowolskim w Galicyi wschodniej // Materialy antr.-archeol. і etnogr. – Krakow, 1900. – T. 4.
 • Demetrykiewicz W. Sprawozdania z posiedzeń komisyi odbytych w drugiej połowie r. 1898 i r. 1899 // MAAE. – Kraków, 1900. – T. 4. – S. VII–VIII..
 • Demetrykiewicz W. Sprawozdania z posiedzeń komisyi odbytych w roku 1907 i 1908 // MAAE. – Kraków, 1908. – T. 10. – S. X.
 • Dergachov V. The Migration Theory of Maria Gimbutas // The Jornal of Indo-European Studies. – Los Angeles, 2000. – 28: 3–4. – P. 257–340;
 • Dergatschov V. Bestattungskomplexe der späten Tripolje-Kultur // Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie. – Mainz am Rhein, 1991. – Bd 45.
 • Dergatschov V. Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien // Prähistoriche Bronzefunde. – Stuttgart, 2002.
 • Dodd-Opritescu A. Consideratii asupra cramicii Cucuteni C // Studii si certetari de istorie veche si arheologie. – Bucuresti, 1980. – № 31, 4. – P. 547–556.

E

 • Ellis L. The Cucuteni-Tripolye culture.A Study of Technology and origins of Complex Society// BAR International Series.– 1984. – 217.
 • Ellis L. Analysis of Cucuteni-Tripolye and Kurgan Pottery and the Implications for Ceramic Technology // Journal of Indo-European Studies. – ???? (рік видання). – Vol. 8. – P. ??.

 

G

 • Gimbutas M. The Civilization of the Goddess – the World of Old Europe. – 1991.
 • Gimbutas M. The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000–3500 B.C.: Myths, Legends, Cult Images. – 1974.
 • Gimbutas M. The Language of the Goddess: Sacred Images and Symbols of Old Europe. – 1989.
 • Ginter B. Technika obróbki i tipologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu / Ginter B., Kozłowski J. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 • Gusev S.A. Hausmodelle der Tripolje-Kultur // Praehistorische Zeitschrift. – 1995. – Bd. 70, heft 2. – S. 175–189.
 • Guminski W. Grodek Nadbuzny. Osada kultury pucharow lejkowatych. – Wroclaw, 1989.

H

 • Hadaczek K. La colonie industrielle de Koszylowce de L’epoque e neolithique: Album des fouilles. – Leopol, 1914. – 19 p., 33 tabl.
 • Hadaczek K. Osada przemyslowa w Koszylowcach z epoki eneolitu: Studіa do poczatkow cywilizacyi w polud.-wschod. Europie. – Lwow, T.P.N.P., 1914.
 • Hadaczek K. Slady epoki tak zwanej archaiczno-mykeńskiej we wschodniej Calicyi // Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. – Kraków, 1901. – T. 4. – S. 378–382.
 • Hutchinson R.W. Excavations at Niezwiska, Poland, July, 1926/ Hutchinson R.W., Preston J.P. //Annuals of Archaeology and Anthropology.- XVII. – Nos. 1 – 2. 1930. – P. 19 – 26.
 • Himner M. Etude sur la civilisation premyceniene dans le bassine de la Mer Noire apres des foulies personelles // Swiatowit. – Warszawa, 1933. – T. 14. – S. 26–163.
 • Gloger J. Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu // Swiatowit. – Warszawa,1899. – T.1. – S.67 – 69.

I

 • Issues conсerning tripolye mettalurgy and the virgin copper of Volhynia / Sokhatskij M., Klochko V., Manichev V., Kvasnista V., Kozak S., Demchenko L. // Baltic-Pontic Studies. –Poznań, 2000. № 9. – S. 168–186.

J

 • Janushevich Z.V. Agricultural evolution north of Black Sea from the Neolithic to the Iron Age // Foraging and farming. The evolution of plant exploitation. – Oxford, 1989. – P. 607–619.
 • Janushevich Z.V. Fossil remains of cultivated plants in the South-West of the Soviet Union // Folia Quaternaria. – Krakow, 1975. – № 46. – S. 23–30.
 • Janushevich Z.V. Prehistoric food in the South-West of the Soviet Union // Bericht Deutche Botanische Geshichte. – 1978. – № 91. – S. 59–66.
 • Janushevich Z.V. The specific composition of wheat finds from ancient agricultural centres in the USSR // Plants and ancient man. – Balkema; Rotterdam, 1984. – P. 267–276.
 • Janusz B. Zaytki przehistoryczne Galicyi Wschodniej. – Lwow, 1918. – 310s. -
 • Jastrzębski S. (ЯСТЖЕМБСЬКИЙ СЛАВОМИР) Uwagi o chronologii i periodyzacji kultury Cucuteni-Trypolie // AP. – 1983. – T. 28. – S. 100–136.
 • Jastrzębski S. Imports of the Trypole culture pottery in the Southern-Eastern group of the Funnel Beaker culture // Memories Archaeologiques. – Lublin, 1985. – S. 71–92.
 • Jastrzębski S. Kultura Cucuteni-Trypolie i jej osadnictwo na wyszynie Wolynskiej. – Lublin, 1989.
 • Jastrzębski S. The settlement of the Funnel Beaker Culture at Grodek Nadbuzny the Zamosc district. Site 1C- brief characteristics // Die Trichterbecherkultur. Neue forschungen und hypothesen. Material des Internationalen Symposium. Dymaczewo, 20-24 September, 1988.– Poznan, 1991. – Bd. 2. – S. 189–196.


K

 • Kadrow S. Lublin-Volhynian and Tripolie ciltures spatial and chronological relations / Kadrow S., Zakoscielna A. //Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, м.Збараж, 20–25 серпня 2001 року. – Збараж.:Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. – С.70–71.
 • Kadrow S. Mutual contacts between Central European and Tripolyan culture circles in Neolithic // Галич в доісторії і середньовіччі. – Галич, 2003. – С.24–28.
 • Kadrow S. Pottery stylistics of the Sofievka-Type, genetic-cultural qualification cemeteries / Kadrow S., Kosko A., Videiko M.Yu. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P.200–213.
 • Kadrow S. Sprawozdanie ze studiow i analiz materialow zabytkowych z Bilcza Zlotego znajdujacych sie w zbirach Muzeum Archeologicznego w Krakowie/ Kadrow S., Sokhacky M.,Tkachuk T.< Trela E. // Materialy archeologiczne. – 2003. – T.34. – S.53–143.
 • Kadrow S. The absolute chronology of the Sofievka type in the light of “Wiggle matching” analysis// Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 141–147.
 • Kandyba O. Die forlaufende Spirale in der bandkeramischen Ornamentik // Archiv fur Antropologi/ Neuue Folge. – 1935. – Bd. 23. – S. 266–308.
 • Kandyba O. Kamenne nastroj neolithicke malowane keramiky v Halici // Obzor Praehistoricky. – 1930–1935. – Vol. 9. – P. 32–56.
 • Kandyba O. Schipenitz: Kunstund Gerfte elnes neolithishen Dorfes.- Leipzig; Wien, 1937.
 • Kandyba O. S-Spiral in the decoration of the Dniestro-Dunabian Neolitic pottery // Amerikan journal of archeology. – 1936. – Vol. 40, № 2. – P. 228–245
 • Kandyba O. The Dniistro-Danubian Region // Oxford Universitu Press. – 1932. – P. 27.
 • Kandyba O. Tripilske pamatki ve sbirkach Archeologickeho Ustavu Karlovy universitu // Pamatky archeologicke. – 1932. – Vol. 2. – P. 35–38.
 • Kirkor A.H. O znaczeniu i ważnosci zabytków pierwotnych oraz umjentnem ich poszukiwaniu // Pamatky Archeologicke. – Praha, 1876. – T. 1.
 • Kirkor A.H. Wycieczka na Podole Galicyjskie // Kłossy. – Lwów, 1877. – T. 24.
 • Kirkor A.H. Zprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii Umiejętności z wycieczki archeologiczno-antropologicznéj w roku 1877 // ZWAK. – Kraków, 1878. – T. 2. – S. 16
 • Kirkor A.H. Zprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii Umiejętności z wycieczki archeologiczno-antropologicznéj w roku 1878 // ZWAK. – Kraków, 1879. – T. 3. – S. 34-37
 • Klochko V.I. Copper objects and questions of the “Sofievka metallurgy”// Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 235–242.
 • Klochko V.I. Glass beads from Sofievka cemetery/Klochko V.I., Stopiak B. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 243–246.
 • Klochko V. Issues concerning tripolye mettalurgy and the virgin copper of Volhynia / Klochko V., Manichev V., Kvasnista V., Kozak S., Demchenko L., Sokhatskij M. // Baltik Pontik Studies. – Poznan, 2000. – S. 168–186.
 • Klochko V.I. Weaponry of societies of the Northern Pontic culture circle: 5000–700 BC// Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 2. – P. 40–58.
 • Klochko V.I. Weapons from Sofievka type cemeteries /Klochko V.I., Kośko A. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 228–234.
 • Klochko V.I. Radiocarbon dates from the Yamnaya culture Barrow at the Tripolye Culture “Giant Settlement” near Talyanki /Klochko V.I., Krutz V.A.// Baltic-Pontic Studies. –Poznan, 1999. – Vol. 7. – P. 72–79.
 • Klochko V. A comparative chronology of the Prehistory of the area between the Vistula and Dneper: 3150–1850 BC /Klochko V., Kośko A., Szmyt M.// Baltic-Pontic Studies. –Poznan, 1999. – Vol. 7. – P. 264–282.
 • Kośko A. Painted pottery as a symptom of Tripolye “influence” in the circle of Neolithic Vistula cultures /Kosko A., Langer J.J., Szmyt M. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 2000. – Vol. 9. – P. 264–282.
 • Kloczko W.I. Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy zachodniej jako baza surowcowa matalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej / Kloczko W.I.,Manichev V.I., Kompanec G.S., Kovalchuk M.S.//Folia Praehistorica Posnaniensia. – Poznań, 2003. –T.XI.– S. 47 – 78.
 • Kopernicki Iz. Dalsze poszukiwania archeologiczne w Horodnicy nad Dniestrzem w latach 1878-1882 / Kopernicki Iz., Przybyslawski Wl. //ZWAK. – 1884. – T.8. – S.3-32.
 • Kopernicki Iz. Poszukiwania archeologiczne w Horodnicy nad Dniestrzem w 1877 //ZWAK. – 1878. – T.2. – S.19-72.
 • Kopernicki I. Recherches d’archeologie prehistorique a Horodnica// Archives slaves de biologie. – Paris, 1886. – T.1. – S.198–208.
 • Kośko A. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczenstw kultury pucharów lejkowatych = The share of the South-East European cultural models in the development of lowland communities of Funnel Beaker Culture. – Poznań, 1981.
 • Kośko A. The origin of Neolithic – Eneolothic cremation rites in Europe and Sofievka-type rituals / Kosko A., Videiko M.Yu. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1995. – Vol. 3. – P. 105–117.
 • Kostrzewski J. Groby eneolityczne ze skieletami skurczonymi w Bialym Potoku w pow.Czortkowskim // Przeglad Archeologiczny. – 1925. – T. 3. – P. 9.
 • Kostrzewski J. Dzeje polskich badan prehistorycznych. – Poznan, 1949.
 • Kovalyukh N.N. The absolute chronology of the Sofievka – type cemeteries / Kovalyukh N.N. Videiko M.Yu Skripkin V.// Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 1996. – Vol. 3. – P. 140 – 146.
 • Kozłowski L. Budowle kultury ceramiki malowanej w swielte badan przeprowadzonych w Koszylowcach, Niezwiskach I Buczaczu. – Lwow: T.P.N.P., 1930.
 • Kozłowski L. Młodsza epoka kamienna w Polsce. – Lwów, 1924. – S. 131, 136, 142, 148.
 • Kozłowski L. Zarys pradziejew Polski poludniowowschodniej. – Lwow, 1939.
 • Kruts V.А. Tripolye culture in Volhynia (Gorodsk-Volhynian group)/ Kruts V.А. Ryzhov S.M. // Baltic-Pontic Studies. – Poznan, 2000. – Vol. 9. – S. 86–110.
 • Krutz W.A. “Osiedla – Gianty oraz niektore problemy demograficzne kultury trypolskiej//Archeologia Polski. – T.39. – Z.1–2. – S.1–30.
 • Kuzminova N.N. Crops and weeds in the Tripolye culture sites in Moldavia: Palaeoethnobotany and Archaeology. International Work-Group for Palaeoethnobotany. 8th Symposium.Nitra, Nove Vozokany, 1989 // Acta Interdisciplinaria Archaeologica. – 1991. – № 7 – P. 199–201.

M

 • Majewski K. Chronologia i styl plastyki figuralnej zachodniotrypilskij // Archeologia. – Wroclaw, 1948. – № 2.
 • Majewski K. Figuralna plastyka cykladzka. Geneza i rozwoj form. – Lwow, 1935.
 • Majewski K. Gliniane modele chat kultury ceramiki malowanej na Ukrainie. – Lwow, 1936.
 • Majewski K. Plastyka terrakotowa kultury ceramiki malowanej w zbiorach Lwowskich // Swiatowit. – Warszawa, 1938. – T. 17.
 • Majewski K. Studia nad kultura Trypilska // Archeologia. – Wroclaw, 1947. – № 1.
 • Makarenko N. Sculpture de la civilization Trypilienne en Ukraine // Jahrbuch fur prahistorische und etnografische Kunst. – Leipzig, 1927. – S. 119–130.
 • Mantu C.M. Cultura Cucuteni. Evolutie, cronologie, legaturi. – Рiatra-Neamt, 1998.
 • Manzura I.V. Manifestări culturale în perioada de tranziţie // Thraco-Dacica. – 1994. – Vol. 15. – P. 103–119.
 • Monah D. Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni-Tripolie. – Piatra Neamt, 1997.
 • Movsha T.G. The Tripolye – Cucuteni and the Lengyel – Polgar cultures // BPS. – 2000. – Vol. 9. – Р. 133–167.
 • Mowscha T.G. Lakalgrouppen und Chronogie der späten Tripolie-Kultur. – M., 1971. – 13 s. – В надзаг.: VIII Congr. intern. sc. préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. Et les commun. De la délégat archéol. de I’URSS.

O

 • Ossowski G. Sprawozdanie czwarte z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w roku 1892 // ZWAK. – Kraków, 1895. – T. 18. – S. 1–28.
 • Ossowski G. Sprawozdanie drugie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w roku 1890 // ZWAK. – Kraków, 1891. – T. 15. – S. 1–68.
 • Ossowski G. Sprawozdanie trzecie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w roku 1891 // ZWAK. – Kraków, 1892. – T. 16. – S. 63–110.
 • Ossowski Y. Sprawozdanie z wycieczki paleontologicznej po Galicije w r. 1889 // ZWAK. – 1890. – S. 1–17.
 • Ovchinnykov E.V. Ritual models of stoves // Bibliotheca memoriae antiqvitatis. – Piatra Neamt, 1996. – № 2. – S. 115–119.

P

 • Palaguta I.V. Aşezările ale culturii Cucuteni-Tripolie evaluate din bazinul rîului Soloneţ // Revista Arheologică. – Chişinău, 1998. – 2. – P. 101–110.
 • Palaguta I.V. On the Interaction Device of Heterogeneous Ceramics Assemblages // European Associations of Archaeologists 9th Annual Meeting, St. Petersburg, Russia, 10th – 14th September 2003: Final Program and Abstracts. – St. Petersburg, 2003. – P. 64.
 • Palaguta I.V. Painted decoration of Cucuteni-Tripolye culture: technological and typological aspects / Palaguta I.V., Starkova E.G. // 32nd International Symposium on Archaeometry: Program and Abstracts, Mexico city, May 2000. – Mexico, 2000. –
 • Palaguta I.V. Some Observations on the Structure of Cucuteni-Tripolye Ceramic Assemblages // European Associations of Archaeologists 4th Annual Meeting: Abstracts Book,Göteborg, Sweden, September 23–27, 1998. – Göteborg, 1998. – P. 167.
 • Palaguta I.V. Some Results of Studies on Cucuteni-Tripolye Decoration Techniques // Archaeometry 98. Proceedings of the 31st Symposium, Budapest, 27 April – 1 May 1998 / Ed. by E. Jerem and K.T. Birό. – Oxford, 2002. – Vol. 1/2. – P. 627–629. – (BAR, Archaeolingua Central European Series 1).
 • Palaguta I.V. Some results of study of Cucuteni-Tripolye decoration techniques // 31st International Symposium on Archaeometry: Program and Abstracts, Budapest, 27 April – 1 May 1998. – Budapest, 1998. – P. 107.
 • Palaguta I.V. To the Problem of Specialization of Productions of the late Stage of Tripolye Culture / Palaguta I.V., Skakun N., Mateva B., Rindyuk N., Samzun A., Starkova H., Yakovleva L. // European Associations of Archaeologists 9th Annual Meeting. St. Petersburg, Russia, 10th – 14th September 2003: Final Program and Abstracts. – St. Petersburg, 2003. – P. 88.
 • Palaguta I.V. Tripolye-Cucuteni ‘Binocular’ Articles as Local and Chronological
 • Palaguta I.V. Tripolye-Cucuteni Culture in Southeastern Europe: a Reconstruction of Intercultural Relations during the Middle Period // European Associations of Archaeologists 6thAnnual Meeting. Lisbon, Portugal, 10th – 17th September 2000: Final Program and Abstracts. – Lisbon, 2000. – P. 141.
 • Palaguta I.V. Untersuchungen in der Tripol’e B1-Siedlung Tătărăuca Nouă III im Dnestr-Gebiet // Eurasia Antiqua. – Mainz am Rhein, 2004. – Bd. 9.
 • Pashkevich G.A. Earle evidence on food plants in the Ukraine // Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan-European Palaeobotanical Confernce (PEPC). – Vienna, 1994. – P. 69–72.
 • Pashkevich G.A. Early farming in Ukraine // Landscape in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. – 1997. – P. 267–274. – (Colloquia Pontica; 3).
 • Pashkevich G.A. Palaeoethnoobotanical evidence of agriculture in the Steppe and the Forest-steppe of East Europe in the Late Neolithic and Bronze Age // Prehistoric steppe adaptation and the horse. – Cambridge, 2003. – P. 287–297. – (McDonald Institute monographs).
 • Passek T. La ceramique tripolienne. – M.; L., 1935. – 165 p. – (Bul. de L’Acad. de la culture marer. / ГАИМК; Fasc. 122.).
 • Pasternak J. Ruske Karpaty w archeologii. – Praha,1928.
 • Petrenko V. The Alexandrovka barrow. The burial site of the Usatovo culture elite / Petrenko V., Bejlekchy V. // Funeral practices as forms of cultural identity (bronze and iron ages): 4-th International Colloquium of Funeral Archaeology. – Tulcea, 2000. – P. 47–49.
 • Petrougne V.F. Petrographical-lithological characteristics of stone materials from Late-Tripolye cemeteries of Sofievka type // Baltic-Pontic Studies. – Vol. 3. – Poznan, 1995. – P. 190–199.
 • Petrougne V.F. Аbout some species of lithik raw materials in archeological complexes of the Carpatians and territories of USSR. //Pаpers for the 1 – st international conference on prehistoric flint mining and lithic raw material identification in the Carpatian Basin. – Budapest,1986. – Р. 230.
 • Pogoševa A.P. Die Statuetten Tripolje-Kultur // Beitrage zur Allgemeinen und Vergleichenden Archaologie. – Berlin, 1985. – Bd. 7.
 • Przybyslawski W. (ПШИБИСЛАВСЬКИЙ В.) Ustep z poszukiwan archeologicznych w Horodnicy nad Dniestrem dokonanych w r. 1878 // Zbior Wiadomosci do Antropologji Krajowej. – Krakow, 1879. – T. 3. – S.70–73.
 • Przybyslawski W. Repertorium zabytkow przedhistorycxnych Galicji wschodniej. – Lwow, 1906.

R

 • Rook E. Historia badan stanowisk kultury trypolskiej w Bilczu Zlotym (Podolia)// Materialy z polsko - ukrainskiej sesji naukowej "Z archeologij Ukrainy i Jury Ojcowskiej".- Ojcow -Krakow 28- 29 kwetnia 1999r. -Ojcow, 1999. - S.29-37.
 • Rook E. Stanowiska kultury trypolskiej w Bilczu Zlotym w dawmym powiecie Borszcow, w swietlie zbiorow krakowskich /Rook E., Trela E. // Z archeologij Ukrainy i Jury Ojcowskiej. -Ojcow, 2001. - S.183-206.
 • Rook E. Wystawa "Stuka neolitu srodkowej Europy" w Museum Archeologicznym w Krakowie // Buletyn Informacyjny Zarzadu Muzeow i Ochrony Zabytkow. - N 136. - S.18.

S

 • Samsun A. Preliminary approach of excavated structures of the site of Bodaki functions and spatial organisation//Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, м.Збараж, 20–25 серпня 2001 року. – Збараж.:Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. – С.76–77.
 • Skakun N.N. Le role et l’importance du silex dans le Chalcolithique du sud-est de l’Europe (sur la base du materiel provenant des fouilles du campement de Bodaki) // LaPrehistoire au Quotidien (Melanges offers a Pierre Bonenfant). – Grenoble, 1996. – P. 223–235.
 • Sprawozdanie grona C.K.Konserwatorow i korespodentow Galicyi Wschodniej. – T.III. – Lwów, 1908.
 • Smiszko M. Tymczasowe sprawozdanie z badan na osadzie neolitycznej w Horodnicy, pow. Horodenka // Sprawozdanie Polskiej Akademji Umiejenosci. – Krakow, 1939. – T. 44. – №1.
 • Sorokin V.Ja. Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura. – Piatra Neamţ, 2002. – (Bibliotheca Memoriae Antriquitatis; XI).
 • Sorokin V.Ja. Civilizaţiile eneolitice din Moldova. – Chişinău, 1994.
 • Sprawosdanie ze studiów i wyniki analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza-Złotego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologichnego w Krakowie / Kadrow S., Sochackij M., Tkachuk T., Trela E. // Materialy Archeologichne. – Kraków, 2003. – T. 34. – S. 53–144.
 • Starkova H. Cucuteni C Ware in Tripolye-Cucuteni Ceramic Assemblages: Rogue Influences or Domestic Traditions? // European Association of Archaeologists 9-th Annual Meeting.St. Petersburg, Russia, 10th–14th September 2003: Final Program and Abstracts. – St.-Petersburg, 2003. – Р. 64.
 • Starkova H. Study of Eneolithic Multi-Component Ceramic Assemblages // 6-th Annual Meeting European Association of Archaeologists: Final Program and Abstracts. – Lisbon, 2000. – Р. 138–139.
 • Starkova H. The Ceramic Assemblages of the Archaeological Contexts of Tripolye-Cucuteni Settlements // European Association of Archaeologists 9-th Annual Meeting.St. Petersburg, Russia, 10th–14th September 2003: Final Program and Abstracts. – St.-Petersburg, 2003. – Р. 88. (див. запис 1395 “To the Problem of Specialization of Productions of the late Stage of Tripolye Culture”.
 • Stojanovski K. Antropologia prehistoriczna Polski// Prace i materialy antropologiczne. – Krakòw, 1948. – T. II. – N1.
 • Sulimirski T. Copper Hoard from Horodnica on the Dniester // Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft. – Wien, 1961. – T. 41. – P. 91–97.
 • Sulimirski T. Polskaprzedhistoryczna. – London, 1957–59. – Cz. 1–2.
 • Sulimirski T. Prehistoric Russia. – London, 1970.
 • Sulimirski T. The Probleme of the survival of the Tripoly Culture. // PPS. – 1950. – Vol. 16. – P. 42–51. – (New. series).
 • Szmyt M. From studies on contacts of Globular Amphora and Tripolie cultures//Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”,м.Збараж, 20–25 серпня 2001 року. – Збараж.:Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. – С.71–72.
 • Szmyt M. Radiocarbon chronology of the “Akkembetskiy kurgan”. A preliminary report/ Szmyt M., Chernyakov I.T. // Baltic-Pontic Studies. – 2000. – Vol. 9. – P. 196–203.
 • Szmyt M. Tripolye traits in the materials of Central (Polish) group of the globular Amphora culture – a radiocarbon perspective // Baltic-Pontic Studies. – 1999. – Vol. 3. – P.211–220.
 • Sznajder A. (ШНАЙДЕР АНТОНІЙ) Badania s poszukiwaniaarcheologicze w Galicji w ostatnichlatach // Przegladarcheologiczny. – Lwow, 1876.

T

 • Tchernych E.K. Une ancienne variante de la civilisation de Gumelnita sur le territorie de l’USSR. – M., 1971. – 13 p. – В надзаг.: VIII Congr. intern. sc. préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. et les commun. De la délégat. archéol. de l’URSS. – List de Lit.: P. 12–13.
 • Titov V.C. Tripolye culture in the chronological system of neolithic and copper age cultures of South-eastern and Central Europe. – M., 1972 – В надзаг.: VIII Congr. intern. sc.préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. Et les commun. De la délégat. archeol. De l’URSS.
 • Tkachuk T.M. The Koshylivtsy group as a synthesis of the Tripolye and Polgar traditions // The western border area of the Tripolye culture // Baltic-Pontic Studies. – 2000. – Vol. 9. –P. 69–86.
 • To the Problem of Specialization of Productions of the late Stage of Tripolye Culture / Skakun N., Mateva B., Palaguta I., Rindyuk N., Samzun A., Starkova H., Yakovleva L. // European Associations of Archaeologists 9th Annual Meeting (St. Petersburg, Russia, 10th–14th September 2003): Final Program and Abstracts. – St.-Petersburg, 2003. – Р. 88.
 • Trabska J. Preliminary results of cucuteni-tripolie potterymineralogical research painting layers and pigments /Trabska J., Trybalska B., Bytnar K. //Тези доповідей Міжнародноїнауково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, м.Збараж, 20–25 серпня 2001 року. Збараж.:Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. – С.73– 74.
 • Trela E. Kolekcje zabytków kultury trypolskiej z zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie//Materiały Archeologiczne XXXII. – 2001. – S. 53–67.
 • Trela E. Leon and Teresa Sapiehowie collection of Finds from Bilcze Zlote//Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”,м.Збараж, 20–25 серпня 2001 року. – Збараж.:Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. – С.74–76.
 • Tschykalenko L.E. Die Bedeutung der Schipenitzer Ansiedlung fur das Verstandnis der ukrainischen bemalten keramik // Kniega pamiatkowa W. Demetrykiewicza. – Warszawa, 1931. – S. 123–134.
 • Tsvek O.V. Contacts beetwen the Eneolithic tribes of Europe and Eastern-Tripolye culture // Cucuteni. – Piatra Neamt, 1996. – P. 121–130.
 • Tsvek O.V. The Eastern Tripolye culture and its contacts with the Eneolithic tribes in Europe// Baltic-Pontic Studies. – 2000. – Vol. 9. – P. 111–132.

U

 • Ustep z poszukiwanarcheologicznych w HorodnicynadDniestremdokonanych w r. 1878 // ZbiorWiadomosci do AntropologjiKrajowej. – Krakow, 1879. – T. 3.

V

 • Videiko M.Yu. Archaeological characteristics of the Sofievka-type cemeteries // Baltic-Pontic Studies. – 1996. – Vol. 3. – P.15–134.
 • Videiko M.Yu. Die Crobsiedlungen der Tripoll’e–Kultur in der Ukraine.// Eurasia Antiqua.–1996.– N 1.– Р.46–80.
 • Videiko M.Yu. Cemeteries of Sofievka-type. Field resrearch, state of publication of sources and general position in the systematics of Tripilye culture // Baltic-Pontic Studies. – 1995. – Vol. 3. – P. 3–14.
 • Videiko M.Yu. Radiocarbon dating chronology of the Late Tripolye culture // Baltic-Pontic Studies. – 1999. – Vol. 7. – P. 34–71.
 • Videiko M.Yu. Studying Western context of the Tripolye culture: history and some perspectives // Baltic-Pontic Studies. – 2000. – Vol. 9. – P. 7–12.
 • Videiko M.Yu. Tripolye and the cultures of Central Europe: facts and character of interactions: 4200–2750 BC // Baltic-Pontic Studies. – 2000. – Vol. 9. – P. 13–68.
 • Videiko M.Yu. Tripolye – “pastoral” contacts. Facts and character of interactions // Baltic-Pontic Studies. – 1994. – Vol. 2. – P. 5–28.
 • Vovk F. L’industrie premycenienne dans les stations neolitiques de l’Ukraine // Congres International d’Antropologie et Archeologie prehistoriques. Compte-rendu de la XII session,Paris 1900. – Paris, 1902. – P.401–404.

W

 • Wechler K. – P. Zur Chronologie der Tripolje – Cucuteni – Kultur aufgrund von 14C – Datierungen //

Z

 • Zeitschrift für Archäologie – 1994. – Band 28 . – S.7–21.
 • Zbenovich V.G. The Tripolye culture: Centernary of Research//Journal of World Prehistory.- 1996. – 199–241.