Tverdokhlib O.F

 

The classification of Trypillian culture anthropomorphic images in feet standing position on the base of biomechanical criteria

The archeology experts declared that Trypillian culture anthropomorphic images (clay statues, figures on pottery ceramic etc.) are sacred images which embody cult actions. In our view, they also represent the psychosomatic practices of Trypillian culture. The natural sciences and physical training experts have pointed out that poses of all living beings are biomechanical systems. That allows learning them by the mechanics and mathematical methods. It was suggested that biomechanical methods should be objective for Trypillian culture anthropomorphic image poses classification.

Keywords: biomechanical methods, Trypillian culture, anthropomorphic image, classification of poses

 

 

Твердохліб О.Ф.

Класифікація антропоморфних зображень трипільської культури у позиціях «стоячи на стопах» за біомеханічними критеріями

 

 

За інформаційними джерелами антропоморфні зображення трипільської культури - це сакральні образи, що подають культові психосоматичні дії (ритуали, обряди, танці) [3,5]. Їх вивчали по аналогії, виходячи з наукових позицій релігієзнавства про універсальність принципів магічних практик, на основі вірогідних моделей реконструкцій іконографічних типів, ритуалів і обрядів, ретроспективних і порівняльно-типологічних методів досліджень, припускаючи перспективність залучення методів, що вивчають людину [3].

За визначеннями Аристотеля, Леонардо да Вінчі, Джованні Бореллі і сучасних науковців [1,4,6,8-10,15] пози усіх живих істот є біомеханічними системами і підпадають під закони механіки, що дозволяє вивчати їх на основі методів механіки, математичних моделей тощо. Рухи і пози усіх живих істот залежать від системи керування, тому у їх вивченні доречні методи психології, антропометрії, анатомії, фізіології та ін. [4,7]. Біомеханічні, антропометричні, психічні і фізичні характеристики рухів, поз, жестів, експресивної міміки у медицині, психології, педагогіці, фізичній культурі і спорті використовуються у якості індикаторів психосоматичного стану, техніки виконання фізичних вправ, функціональної діагностики, що, на наш погляд, припустимо і у випадку вивчення характеристик поз антропоморфних зображень у поданнях артефактів трипільської культури.

Мета дослідження – класифікація антропоморфних зображень трипільської культури у позиціях «стоячи на стопах» за біомеханічними критеріями.

Методами візуального, антропометричного і логіко-теоретичного аналізів антропоморфних зображень пластики, мальованого посуду, моделей культових споруд і предметів, що представлені в оригінальних, фотографічних і графічних поданнях експозицій музеїв світу, приватних колекцій, наукових видань, визначали вид вправ за спільними показниками положення тіла і його сегментів, стать, вік, статуру, будову, наявність одягу, фізичний і психоемоційний стан, наявність вербально-звукового супроводу. Методами візуального і біомеханічного аналізів визначали технічні характеристики поз.

 Методом кластерного аналізу класифікували пози в однорідні групи. Методом гоніометрії визначали відхилення від нульового положення за [6,9] та вертикальної соматичної вісі базових точок і біоланок фігур [2,9]. Методами експресивної міміки визначали психоемоційні, розумові і вербально-звукові характеристики [7].

Результати дослідження. В результаті візуального аналізу 347 антропоморфних культових зображень трипільської культури різних часових періодів і регіонів у статичних положеннях стоячи на двох ногах з опорою на стопи виявлено 198 фігур, з яких 39 дослідили методами візуального, антропометричного, біомеханічного і кластерного аналізів.

На підставі аналізу інформаційних джерел та попередніх досліджень [12-14] було сформовано алгоритм вивчення біомеханічних характеристик поз антропоморфних зображень трипільської культури.

Ураховуючи особливості антропоморфних артефактів трипільської культури, у дослідженні їх опорно-рухового апарату було використано 19-сегментну кінематичну модель (рис. 1), ланки якої за геометричними характеристиками відповідали таким сегментам тіла людини: голова, шия, грудний, поперековий і куприково-крижовий відділи тулуба, ліва  і права: ключиці, плечі, передпліччя, кисті, стегна, гомілки, ступні. У разі ушкоджень артефакту кількість сегментів моделі зменшувалася і збільшувалася у випадках виняткових подань фігур. За точки відліку були прийняті координати основних суглобів [11].     

Об’єкти досліджень фотографували у фронтальній, сагітальній і тильній площинах [2,6]. У разі симетричного положення кінцівок, фігури у сагітальній площині фотографували з правого боку, у разі ушкоджень артефактів - з лівого боку, а за асиметричного положення кінцівок чи декору - з обох боків.

На фотограми артефактів наносили маркерні точки за анатомічними орієнтирами, що рекомендовані стандартами антропометричних вимірювань Міжнародного комітету із стандартизації тестів фізичного стану, медичного контролю та математичного моделювання  антропоморфних біосистем [6].

На антропоморфних фігурах  маркували наступні точки (рис. 2): маківка голови, центр лоба, центр підборіддя, відділи хребта: шийний, грудний (верхній, середній, нижній), поперековий, крижово-куприковий, кінець куприка. Маркірували такі точки верхніх кінцівок і плечового поясу: проксимальні кінці правої і лівої ключиць, правий і лівий плечові суглоби, правий і лівий ліктьові суглоби або вершини трикутників рук-бугрів, правий і лівий променево-зап'ясткові суглоби, кінці правої і лівої кистей (на рівні вершин середніх пальців). Маркірували такі точки нижніх кінцівок і тазового поясу: правий і лівий клубові гребні, правий і лівий кульшові суглоби, правий і лівий колінні суглоби, зовнішні і внутрішні сторони правого і лівого надп'ятково-гомілкових суглобів,  кінці правої і лівої стоп, праву і ліву п’яти, середини підошов правої і лівої стоп, праву і ліву литки, задню частину правого і лівого стегон. Маркірували також вершини трикутників, які утворені прямими, що проведені від зовнішніх частин кульшових суглобів уздовж зовнішніх сторін ніг до перетину; вершини трикутників, які утворені прямими, що проведені від внутрішніх частин надп'ятково-гомілкових суглобів уздовж внутрішніх сторін ніг до перетину; центр нижнього краю лона.

Моделі поз антропоморфних фігур артефактів будували за маркерними точками. У         якості системи координат була прийнята соматична системи координат (рис. 2) [2].

За геометричний центр симетрії було прийнято соматичний центр тіла, що у випадку антропометричної стійки знаходиться у ділянці п'ятого поперекового хребця. З цієї точки у вертикальній і горизонтальній площинах будували три вісі координат. У вертикальній площині – вертикальну соматичну вісь, під прямим кутом до неї у горизонтальній площині у фронтально-тильному напрямку - горизонтальну вісь і горизонтальну вісь у сагітальній площині. Також у горизонтальній площині  визначали вісі плечового і тазового поясів та на рівні долівки горизонтальну вісь, яка у разі опори на долівці збігалася з площиною опори.

 Для оцінювання поз артефактів було визначено позу-еталон. За еталон була прийнята поза «нульової позиції тіла» (НПТ), яка використовується для антропометричних вимірювань (рис. 1) [9, 15]. Це положення тіла людини стоячи, хребет випрямлений вертикально, голова так, щоб верхній край козелка вушної раковини та нижній край очної ямки перебували в одній горизонтальній площині, живіт підтягнутий, ноги випрямлені, п'яти і носки разом руки опущені і випрямлені уздовж боків тулуба долонями до тіла, пальці випрямлені разом.

Біомеханічні характеристики поз вивчали методами гоніометрії. Кількісні характеристики геометрії поз фігур встановлювали за допомогою оцінки положення тіла у просторі, відносно системи соматичних координат і НПТ, а саме - величин кутів відхилення у фронтальній і сагітальній площинах. Вимірювали кути відхилення від НПТ: маківки голови, центральної вісі обличчя, шийного, грудного (верхнього, середнього, нижнього), поперекового, крижово-куприкового відділів хребта, куприка, лона, плечового і тазового поясів, плечей, плечових суглобів, передпліч, ліктьових суглобів або вершин рук-бугрів, кистей, променево-зап'ясткових суглобів, стегон, кульшових суглобів, гомілок, колінних суглобів, стоп, надп'ятково-гомілкових суглобів, кінців і середин стоп. Вимірювали кути між: атлантом і першим шийним хребцем, шийним і грудним відділом, верхнім, середнім і нижнім грудним відділами, грудним і поперековим відділами, поперековим і крижовим відділами, а також кути відхилення від вертикальної соматичної вісі маківки голови, центральної вісі обличчя, відділів хребта, куприка та від горизонтальної соматичної вісі - лона. Вимірювали кути вершин трикутників, утворених прямими, що проведені: від зовнішніх частин кульшових суглобів уздовж зовнішньої частини ніг до перетину; від внутрішніх частин надп'ятково-гомілкових суглобів уздовж внутрішніх сторін ніг до перетину.

У біомеханічному і кластерному аналізах проаналізували 62 показники. З множини початкових даних виділили 21 групу фігур, показники яких виявилися однаковими всередині кожної групи та різними за її межами. Результати кластерного аналізу співпали з результатами біомеханічного і візуального аналізів. Таким чином,  у положенні стоячи на стопах виявлено 21 позу.

Перша поза. Маківка голови спрямована вверх, обличчя - вперед-вверх.  Руки у формі бугрів, кути вершин яких 70,2±9,4º підняті в сторони на 78,4±2,9º. Ноги випрямлені разом. Відведені вперед на: 46±10,8º точка лона, 31,8±5,4º вісь фронтальної площини голови. На вертикальній соматичній вісі маківка голови, шийний, грудний, поперековий відділи хребта, розгинання нижнього поперекового 148,6±11,3º, крижово-куприковий відведений назад на 30,8±13,6º. Виявлено п’ять оголених жіночих фігур, молодого віку, непропорційної будови, чотири з яких середньої і одна міцної статури. У двох фігур обличчя натуралістичні. У одної обличчя має медитативний вираз умиротворіння: очі вузькими щілинами, прикриті, зовнішні кути опущені вниз, губи стулені, розтягнуті у посмішку горизонтальною щілиною. У другої фігури обличчя має вираз натхненного співу - очі відкриті округлені, рот відкритий О-подібно.

Друга поза. Маківка голови - вверх, обличчя - вперед-вверх. Хребет вигнутий вперед за рахунок ротації вперед на 21,3±7,4º кульшових суглобів, розгинання 154,3±12,9º верхнього шийного, 155,4±4,6º верхнього і 148,2±12,2º нижнього поперекових відділів. Руки у формі бугрів з кутам вершин 66,4±14,4º підняті в сторони на 71±9,2º. Ноги випрямлені разом. У двох фігур ноги подібні до стовпчика. Відведені вперед на: 34,4±5,9º вісь фронтальної площини голови, 3,4±0,5º шийний і грудний відділи хребта, що вертикально, 17,2±3,0º поперековий відділ, 40,2±5,2º точка лона. На вертикальній соматичній вісі маківка голови, відхилений назад на 45,2±7,8º крижово-куприковий відділ. Виявлено три оголені жіночі фігури вагітних молодого віку: дві середньої статури, одна з яких пропорційної будови, і одна міцної. Голови дископодібні, носи щипком.

Третя поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації вперед на 25,6±3,1º кульшових суглобів, вигин хребта  вперед за рахунок розгинання на 155,3±4,2º верхнього і 150±9,6º нижнього поперекових відділів. У фронтальній площині руки у формі бугрів з кутам вершин 64,3±6,9º, підняті в сторони на 80±15,9º. Ноги випрямлені разом. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 6,7±1,7º маківка голови, 47±5,9º точка лона, 8±1,4º верхній і 9,3±1,2º нижній шийні, 13,3 ±1,2º середній грудний відділи хребта, що на одній прямій, 25,6±3,1º поперековий, крижово-куприковий відведений назад на 52,6±7,9º. Виявлено три оголені жіночі фігури вагітних пропорційної будови, молодого віку, середньої статури. Голови у двох фігур дископодібні, в одної кругла, носи щипком.

Четверта поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації кульшових суглобів на 10º, вигин хребта вперед за рахунок розгинання на 114° нижнього поперекового відділу. Руки у формі бугрів, кути вершин яких 70º, підняті в сторони на 84º.  Ноги випрямлені вертикально, нарізно на 3º,  стопи на рівні кульшових і плечових суглобів. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 32º точка лона, 10º маківка голови, шийний, грудний і поперековий відділи хребта, що на одній прямій, відведений назад на 73º крижово-куприковий відділ. Виявлена жіноча оголена фігура молодого віку, середньої статури, пропорційної будови. Голова дископодібна, ніс щипком. 

П’ята поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації кульшових суглобів на 9º, вигин хребта вперед за рахунок розгинання на 144° нижнього поперекового відділу. Руки у формі бугрів, кути вершин яких 90º,  підняті в сторони на 90º. Ноги випрямлені нарізно на 53°, стопи  на рівні ширше плечей. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 64º  точка лона, 9º маківка голови, шийний, грудний і поперековий відділи хребта, що на одній прямій, відведений назад на 42º крижово-куприковий відділ. Виявлена орнітоморфна, оголена фігура андрогіна молодого віку, середньої статури, непропорційної будови, статево не збуджена. Голова птахоподібна, ноги задрапіровані.

Шоста поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації кульшових суглобів на 27,7±13,7º, вигин хребта вперед за рахунок розгинання на 170,5±1,1º середнього грудного, 162±4,6º верхнього і 150,5±17,7º нижнього поперекових відділів хребта. Руки у формі бугрів, кути вершин яких 72,2±15,1º підняті в сторони на 26,7±8,9º. Ноги випрямлені разом. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 37,7±11,5º точка лона, 20,7±2,2º маківка голови,  22±2,5º шийний і 23,5 ±2,5º верхній грудний відділи хребта, що на одній прямій, 30,7±4,8º нижній грудний і 40,75±8,2º поперековий відділи та назад на 72,5±16,2º крижово-куприковий. Виявлено чотири жіночі фігури, дві з яких вагітних молодого віку середньої статури, дві інші - середнього віку, міцної статури. Голови у двох овальні, у двох інших - дископодібні, носи щипком.

Сьома поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації кульшових суглобів на 11±2,7º, вигин хребта вперед за рахунок розгинання на 149,6±14,7º нижнього поперекового відділу. Руки у формі бугрів, кути вершин яких 57,2±17,1º, підняті в сторони на 82,7±20,2º. Ноги випрямлені разом, у трьох жіночих орнітоморфних фігур мають форму стовпчика. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 49,6±3,5º точка лона, 11,2±2,5º маківка голови, шийний, грудний і поперековий відділи хребта, що на одній прямій. Відведений назад на 38,2±13º крижово-куприковий відділ. Виявлено шість фігур. Три жіночі вагітних молодого віку пропорційної будови, середньої статури, голови дископодібні. Орнітоморфні фігури, одна з яких без ознак статі і дві з жіночими ознаками, середнього віку, міцної статури, непропорційної будови (великі сідниці, короткі ноги),  голова одної дископодібна, другої - пташина, у третьої - овальна. 

Восьма поза. Маківка голови - вперед-вверх-вправо, обличчя - вперед-вправо. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок згинання на 152º верхнього і 159º нижнього шийних відділів.  Нахилені вправо на 10º маківка голови, вісь фронтальної площини голови, плечовий пояс, шийний, грудний, поперековий відділи хребта за рахунок нахилу нижнього поперекового відділу. Руки у формі бугрів, з кутам вершин 67º, підняті в сторони на 67º права і 97º ліва. Ноги у формі стовпчиків разом випрямлені. Уздовж вертикальної соматичної вісі нижній шийний, грудний, поперековий і крижово-куприковий відділи хребта. Відведені вперед: на 4º верхній шийний відділ, вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 11º маківка голови і 73º точка лона. Виявлена антропоморфна фігура середнього віку, міцної статури, непропорційної будови (велика голова, короткі ноги), голова дископодібна.

Дев’ята поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед, руки не визначені, ноги у формі стовпчиків випрямлені разом. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації кульшових суглобів на 32,5±12,5º, вигин хребта вперед за рахунок розгинання на 134,5±14,5º нижнього поперекового відділу хребта. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 38±0º точка лона, 34±11º маківка голови, шийний, грудний і поперековий відділи хребта, що на одній прямій, та назад на 54±4º крижово-куприковий. Виявлено дві безстатеві орнітоморфні фігури середнього віку міцної статури непропорційної будови, голови дископодібні, носи щипком, в одної фігури голова птахоподібна.

Десята поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед-вниз, руки не визначені, ноги у формі стовпчиків випрямлені разом. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації кульшових суглобів на 60º, вигин хребта вперед за рахунок розгинання на 164º верхнього і 150º нижнього поперекових відділів. Відведені вперед на: 31º точка лона, 48º маківка голови, 39º вісь фронтальної площини голови, 49º верхній і 50º нижній шийні, 55º середній грудний відділи хребта, що на одній прямій, 60º поперековий відділ та назад  на 90º крижово-куприковий. Виявлена орнітоморфна жіноча фігура середнього віку міцної статури непропорційної будови, голова птахоподібна у формі горщика.

Одинадцята поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації кульшових суглобів на 42º, вигин хребта вперед за рахунок розгинання на 163º нижнього шийного, 144º верхнього і 137º нижнього поперекових відділів. Руки у формі бугрів з кутам вершин 94º, підняті в сторони на 65º. Ноги випрямлені разом, кут 31º між прямими, що уздовж зовнішніх частин від кульшових суглобів до перетину. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, 30º точка лона, 13º маківка голови, 12º верхній і 16º нижній шийні, 23º середній грудний і 42º поперековий відділи хребта, що на одній прямій. Відведений назад на 90º крижово-куприковий відділ. Виявлена орнітоморфна жіноча фігура середнього віку міцної статури непропорційної будови (товсті стегна, сідниці, ноги), голова овальна, ніс щипком.

Дванадцята поза. Маківка голови - вперед-вверх, обличчя - вперед. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок згинання на 166º верхнього і 161º нижнього шийних та 143º середнього грудного відділів хребта. Руки у формі бугрів з кутам вершин 123º, підняті в сторони на 34º. Ноги випрямлені разом. На вертикальній соматичній вісі нижній шийний, поперековий і крижово-куприковий відділи хребта. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 56º точка лона, 30º маківка голови, 15º верхній шийний відділ хребта. Відведений назад на 8º середній грудний відділ. Виявлена жіноча фігура вагітної середнього віку міцної статури непропорційної будови (товсті стегна, сідниці, короткі ноги і тулуб). Голова натуралістична, обличчя має вираз напруженого співу або волання: очі відкриті і округлені, рот відкритий, овальної форми, ніс щипком.

Тринадцята поза. Маківка голови - вперед-вверх-вправо, обличчя - вперед-вправо. Голова і верхня частина хребта у нахилі вперед, за рахунок згинання середнього грудного відділу на 157±1º.  Нахилені вправо на 8±2º  маківка голови, вісь фронтальної площини голови, плечовий пояс, шийний, грудний відділи хребта за рахунок нахилу верхнього поперекового відділу.   Руки у формі бугрів, з кутами вершин 71,0±26,0º, підняті в сторони на 73±1,0º правий і 80,5±1,0º лівий. Ноги у формі стовпчика випрямлені разом. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 41±5º точка лона, 17±1º маківка голови, 14±1º верхній і 10,5±0,5º нижній шийні відділи, що на одній прямій з верхнім грудним, на вертикальній соматичній вісі нижній грудний і поперековий відділи, розгинання нижнього поперекового 128±1º та назад на 52,5±0,5º крижово-куприковий. Виявлено дві орнітоморфні жіночі фігури середнього віку міцної статури непропорційної будови (товсті стегна і сідниці, короткі ноги і шия, велика голова). Одна фігура вагітної  має овальну голову, друга, шия якої втягнута у плечі, - дископодібну. 

Чотирнадцята поза. Маківка голови - вперед-вверх-вправо, обличчя - вперед-вправо. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації вперед кульшових суглобів на 15º, і вправо на 10º за рахунок нахилу верхнього поперекового відділу. Нахилені вправо на 10º маківка голови, вісь фронтальної площини голови, плечовий пояс, шийний і грудний відділи хребта. Руки натуралістичні. Плечові суглоби підняті на 82º правий і 98º лівий, плечі опущені вертикально, ліктьові суглоби зігнуті на 20º правий і 18º лівий,  передпліччя приведені на 161º праве і 172º ліве, права долоня притулена до щелепи, ліва – до грудей. Ноги разом випрямлені у формі стовпчика. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 50º точка лона, 15º  маківка голови, шийний, грудний, поперековий відділи хребта, що на одній прямій, розгинання нижнього поперекового відділу 149º.  Відведений назад на 32º крижово-куприковий відділ хребта. Виявлена оголена, статево не збуджена фігура андрогіна середнього віку міцної статури непропорційної будови (короткі і товсті ноги, великі сідниці). Голова натуралістична,  обличчя має усміхнено-медитативний вираз: очі округлені, ніс щипком, рот продовгуватий.

П’ятнадцята поза. Маківка голови - вперед-вверх-вправо, обличчя - вперед-вправо. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації вперед на 30º кульшових суглобів, і вправо на 6º за рахунок нахилу верхнього поперекового відділу. Нахил вправо на 6º маківки голови, шийного, грудного, поперекового відділів хребта, плечового поясу.  Руки випрямлені, опушені, приведені на 12º права і 6º ліва, долоні притулені в зоні лона, правий плечовий суглоб опущений на 80º,  лівий піднятий на 92º. Ноги випрямлені разом, кут між прямими, що проведені від кульшових суглобів уздовж зовнішніх частин ніг до перетину 30º. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 23º точка лона, 30º маківка голови, шийний, грудний, поперековий відділи хребта, розгинання нижнього поперекового 155º. Відведений назад на 60º крижово-куприковий відділ. Виявлена жіноча оголена фігура міцної статури середнього віку непропорційної будови (великі сідниці і стегна, коротка шия), голова подібна до горщика.

Шістнадцята поза. Маківка голови - вперед-вверх-вправо, обличчя - вперед-вправо. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації вперед на 63º кульшових суглобів, і вправо на 11º за рахунок нахилу верхнього поперекового відділу. Нахилені вправо на 11º маківка голови, плечовий пояс, шийний, грудний, поперековий відділи хребта. Руки у формі бугрів, з кутами вершин 108º, підняті в сторони на 67º правий і 90º лівий. Ноги у формі стовпчика разом випрямлені. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, на 40º точка лона, 42º маківка голови і верхній шийний відділ хребта, що на одній прямій, 43º нижній шийний, 57º середній грудний і 63º поперековий відділи, що на одній прямій з крижово-куприковим, який відведений назад, розгинання 153º середнього грудного і 180º нижнього поперекового відділів. Виявлена орнітоморфна жіноча фігура у формі брязкальця міцної статури середнього віку непропорційної будови (короткі і товсті шия та ноги, великі ступні), голова якої дископодібна.

Сімнадцята поза. Маківка голови - вперед-вверх-вліво, обличчя - вперед-вліво. Голова і хребет у нахилі вперед за рахунок ротації вперед на 23º кульшових суглобів, і вліво на 4º за рахунок нахилу верхнього поперекового відділу. Нахил 4º вліво маківки голови, шийного, грудного, поперекового відділів хребта, плечового поясу. Руки у формі бугрів з кутами вершин 86º, підняті в сторони на 86º правий і 78º лівий.  Ноги випрямлені нарізно на ширині 10º, стопи на рівні колінних і плечових суглобів. Відведені вперед: вісь фронтальної площини голови, що вертикально, на 15º точка лона, 23º маківка голови, шийний, грудний, поперековий відділи хребта, що на одній прямій, розгинання нижнього поперекового 119°. Відведений назад на 83º крижово-куприковий відділ. Виявлена жіноча оголена фігура вагітної міцної статури середнього віку непропорційної будови (товсті сідниці та ноги) з конусоподібною головою та з кульками у порожнинах сідниць.

Вісімнадцята поза. Маківка голови - назад-вверх, обличчя - вперед-вверх. Голова і хребет у нахилі назад на 6º за рахунок розгинання на 168° верхнього поперекового відділу. Руки у формі бугрів з кутам вершин 53º, підняті в сторони на 72º. Ноги випрямлені разом, кут 12º між прямими, що уздовж зовнішніх частин від кульшових суглобів до перетину. Відведені вперед на 21º вісь фронтальної площини голови і 37º точка лона, поперековий відділ на вертикальній соматичній вісі. Відведені назад на 6º маківка голови, шийний та середній грудний відділи хребта, що на одній прямій, 38º крижово-куприковий відділ, розгинання нижнього поперекового 135°. Виявлена жіноча оголена фігура вагітної молодого віку  тендітної статури пропорційної будови з дископодібною головою.  

Дев’ятнадцята поза. Маківка голови - назад-вверх, обличчя - вперед-вверх. Нахил голови і хребта назад за рахунок ротації на 9º кульшових суглобів і розгинання на 172° верхнього поперекового відділу. Руки у формі бугрів з кутам вершин 90º, підняті в сторони на 70º. Ноги випрямлені разом, кут 18º між прямими, що уздовж зовнішніх частин від кульшових суглобів до перетину.  Відведені вперед на 40º вісь фронтальної площини голови, 68º точка лона, на вертикальній соматичній вісі поперековий відділ, розгинання нижнього поперекового 145°.  Відведені назад на 16º маківка голови, 15º верхній і 13º нижній шийні, 6º середній грудний відділи хребта, що на одній прямій, 38º крижово-куприковий відділ. Виявлена жіноча оголена фігура вагітної молодого віку середньої статури непропорційної будови (великі ступні) з дископодібною головою.

Двадцята поза. Маківка голови - назад-вверх, обличчя - вперед-вверх. Голова і хребет у нахилі назад за рахунок розгинання на 165º середнього грудного відділу. Руки  у формі бугрів з кутами вершин 86º, підняті в сторони на 64º. Ноги випрямлені, стопи нарізно на 5º на рівні кульшових і плечових суглобів. Відведена вперед на 50º точка лона, на вертикальній соматичній вісі середній і нижній грудні відділи хребта та поперековий. Відведені назад на 8º маківка голови, 32º вісь фронтальної площини голови, 7º шийний і 5º верхній грудний відділи, що на одній прямій, 38º крижово-куприковий відділ, розгинання нижнього поперекового 126°. Виявлена оголена жіноча фігура вагітної молодого віку середньої статури пропорційної будови з дископодібною головою.

Двадцять перша поза. Маківка голови і обличчя - вперед-вверх.  Нахил голови і хребта вперед за рахунок ротації вперед на 21º кульшових суглобів. Руки  у формі бугрів з кутами вершин 50º, підняті в сторони на 90º. Ноги разом, зігнуті у колінних суглобах на 158º, стегна відхилені вперед на 21º, гомілки вертикально. Відведені вперед від вертикальної соматичної вісі на 47º точка лона, 23º вісь фронтальної площини голови, 11º маківка голови, шийний і грудний відділи хребта, що на одній прямій, 20º поперековий відділ, розгинання 159º верхнього і 149º нижнього поперекового відділів. Відведений назад на 51º крижово-куприковий відділ. Виявлена оголена жіноча фігура вагітної середнього віку міцної статури пропорційної будови, хоча товсті стегна і сідниці, голова якої  мала і конусоподібна.

За візуальним аналізом виявлено лише три групові композиції, у яких задіяні фігури у статичних положеннях стоячи на стопах.

Композиція з двох жіночих фігур, що з’єднані хвилястою перемичкою у моделі крісла з Lipcani:  фігури стоять у ряд, боком одна до другої і спрямовані в одну сторону.  

Композиція з чотирьох жіночих фігур, до якої входять дві фігури, що стоять на стопах, дві інші стоять на пуантах. Чотири стоячі фігури розташовані в середині під стінками посудини з Ghelăieşti-Nedeia навхрест фронтальною стороною одна напроти другої.  

Композиція з чотирьох фігур, до якої входять дві фігури, що стоять на стопах - чоловіча і жіноча. Фігури за [16] розташовані в моделі будівлі з Ghelăieşti, що має форму чаші, так: у центрі сидяча жіноча фігура,  в оточені трьох стоячих: на стопах - справа чоловіча і попереду жіноча, зліва жіноча, позицію ніг якої не можна ідентифікувати,  так як стопи втрачені.

Підсумовуючи результати дослідження антропоморфних фігур трипільської культури у статичних положеннях стоячи на двох ногах з опорою на стопи маємо наступне.

У положенні «стоячи на стопах» виявлено двадцять одну позу.

У вибірці за статевими ознаками фігури представлені нерівномірно: 66,68% жіночі, 17,95% орнітоморфні з ознаками жіночої статі, 7,69% орнітоморфні безстатеві, 2,56% орнітоморфні андрогінів, 2,56% андрогінів, 2,56% антропоморфні безстатеві. Фігури андрогінів  статево не збуджені. 53,85% фігур молодого віку (жіночі, орнітоморфна, андрогін), 46,15% середнього (жіночі, антропоморфна безстатева, орнітоморфні безстатеві, орнітоморфні жіночі, андрогіна). 53,85% фігур  оголені (жіночі, орнітоморфна андрогіна, андрогіна, орнітоморфна жіноча), 46,15%  вагітних. Статура тендітна у 2,56% фігур (жіноча), середня у 46,16% (жіночі, андрогіна) та міцна у 51,28% (жіночі, орнітоморфні жіночі, орнітоморфна андрогіна, антропоморфна безстатева, орнітоморфні). За коефіцієнтом пропорційності Леонардо да Вінчі будова пропорційна  у 30,8% фігур, причому лише жіночих.

Маківка голови фігур у п’яти спрямованнях вверх: вертикально – на вертикальній соматичній вісі (20,51%  - жіночі); вперед на 17,38±11,32º (53, 85% -  жіночі, орнітоморфні жіночі, орнітоморфні безстатеві, антропоморфна безстатева,  орнітоморфна андрогіна); вперед на 22±10,69º і вправо на 8,83±1,77º (15,39% - жіночі орнітоморфні, жіноча, андрогіна, антропоморфна безстатева); вперед на 23º і вліво на 4º (2,56% - жіноча); назад на 10 ±4,32º (7,69% - жіночі).

Обличчя фігур у п’яти спрямованнях: вперед-вверх (30,77% - жіночі); вперед (48,72% - жіночі, орнітоморфні жіночі, орнітоморфні безстатеві, антропоморфна безстатева, орнітоморфна андрогіна); вперед-вниз (2,56% - орнітоморфна жіноча); вперед-вправо (15,39%: орнітоморфні жіночі, жіноча, андрогіна антропоморфна безстатева); вперед-вліво  (2,56% - жіноча).

Вісь фронтальної площини голови фігур у шести позиціях, відведена: вперед на 32,6±6,62º і спрямована вверх (25,64% - жіночі); вперед і спрямована вперед вертикально (48,72% - жіночі, орнітоморфні безстатеві, орнітоморфна жіноча, орнітоморфна андрогіна); вправо на 8,83±1,77º і спрямована вперед (15,38% - жіночі орнітоморфні, жіноча, андрогіна, антропоморфна безстатева); назад на 36,0±4,0º і спрямована вверх (5,13% - жіночі); вперед на 39º і спрямована вниз (2,56% - орнітоморфна жіноча); вперед на 23º і вліво на 4º (2,56% - жіноча).

Хребет фігур у вісімнадцяти позиціях:

 • випрямлений: шийний, грудний, поперековий відділи - уздовж вертикальної соматичної вісі, нижній поперековий розігнутий, крижово-куприковий відведений назад (12,82% - жіночі);
 • вигнутий вперед за рахунок ротації вперед кульшових суглобів і розгинання верхнього шийного, верхнього і нижнього поперекових відділів, відведені вперед шийний і грудний відділи, що вертикально, і поперековий, відведений назад крижово-куприковий (7,69% - жіночі);
 • у нахилі вперед:

3.1) відведені вперед шийний і грудний відділи за рахунок ротації вперед кульшових суглобів, та поперековий, верхній і нижній поперекові розігнуті,  крижово-куприковий відведений назад (2,56% - жіноча);

3.2) відведені вперед шийний, грудний і поперековий відділи за рахунок ротації кульшових суглобів, вигин вперед за рахунок розгинання нижнього поперекового відділу, крижово-куприковий відведений назад (20,51% - жіночі, орнітоморфні безстатеві, орнітоморфні жіночі);

3.3) відведені вперед верхній і нижній шийні та середній грудний відділи, що на одній прямій, та поперековий за рахунок ротації вперед кульшових суглобів, вигин вперед за рахунок розгинання верхнього і нижнього поперекових, крижово-куприковий відведений назад (10,26% - жіночі, орнітоморфна жіноча);

3.4) відведені вперед шийний, грудний і поперековий відділи, що на одній прямій, вигин вперед за рахунок ротації кульшових суглобів, нижній поперековий розігнутий, крижово-куприковий відведений назад (5,13% - жіноча, орнітоморфна андрогіна);

3.5) відведений вперед верхній шийний відділ за рахунок згинання верхнього і нижнього шийних, останній на вертикальній соматичній вісі, як  поперековий і крижово-куприковий, відведений назад середній грудний за рахунок згинання середнього грудного відділу (2,56% - жіноча);

відведені вперед шийний і верхній грудний відділи, що на одній прямій за рахунок ротації кульшових суглобів, та нижній грудний і поперековий, вигин вперед за рахунок розгинання середнього грудного, верхнього і нижнього поперекових, крижово-куприковий відведений назад (10,26% - жіночі);

3.7) відведені вперед верхній шийний, нижній шийний, середній грудний і поперековий відділи, що на одній прямій за рахунок ротації кульшових суглобів, вигин вперед за рахунок розгинання  нижнього шийного, верхнього і нижнього поперекових, крижово-куприковий відведений назад (2,56% - орнітоморфна жіноча);

4) у нахилі в сторону-вперед:

4.1) нахил вправо нижнього поперекового і вперед середнього грудного,  відведені вперед верхній і нижній шийні відділи, шийний і верхній грудний - на одній прямій, на вертикальній соматичній вісі нижній грудний і поперековий відділи, крижово-куприковий відведений назад за рахунок розгинання нижнього поперекового відділу (5,13% - орнітоморфні жіночі);

4.2) нахил вправо шийного, грудного, поперекового відділів за рахунок нахилу нижнього поперекового відділу і тазу, та  вперед за рахунок ротації кульшових суглобів вперед, крижово-куприковий відведений назад за рахунок розгинання нижнього поперекового відділу (2,56% - андрогін);

4.3) нахил вправо шийного, грудного, поперекового відділів за рахунок нахилу нижнього поперекового, і вперед за рахунок згинання верхнього і нижнього шийних, відведений вперед верхній шийний відділ, нижній шийний, грудний, поперековий і крижово-куприковий – на вертикальній соматичній вісі (2,56% - антропоморфна);

4.4) нахил вправо шийного, грудного, поперекового відділів за рахунок нахилу у поперековому відділі, і вперед за рахунок ротації вперед кульшових суглобів, крижово-куприковий відведений назад за рахунок розгинання нижнього поперекового відділу (2,56% - жіноча);

4.5) нахил вправо  шийного, грудного, поперекового відділів за рахунок нахилу нижнього поперекового, і вперед за рахунок ротації вперед кульшових суглобів, відведені вперед верхній шийний, нижній шийний, середній грудний, поперековий відділи, що на одній прямій з крижово-куприковим відділом, який відведений назад, середній грудний  і нижній поперековий розігнуті (2,56% - орнітоморфна жіноча);

4.6) нахил вліво  шийного, грудного, поперекового за рахунок нахилу поперекового відділу, і вперед за рахунок ротації вперед кульшових суглобів, відведені вперед шийний, грудний, поперековий відділи, нижній поперековий розігнутий (2,56% - жіноча);

5) у нахилі назад:

5.1) шийний і грудний відділи за рахунок розгинання верхнього поперекового відділу, поперековий - на вертикальній соматичній вісі, крижово-куприковий відведений назад за рахунок розгинання нижнього поперекового відділу (2,56% - жіноча);

5.2) верхній шийний, нижній шийний, середній грудний відділи за рахунок ротації назад кульшових суглобів і розгинання верхнього поперекового відділу, поперековий відділ на вертикальній соматичній вісі, крижово-куприковий відведений назад за рахунок розгинання нижнього поперекового відділу (2,56% - жіноча);

5.3) шийний і верхній грудний відділи за рахунок розгинання середнього грудного відділу, на вертикальній соматичній вісі середній і нижній грудні та поперековий, крижово-куприковий відведений назад за рахунок розгинання нижнього поперекового відділу (2,56% - жіноча).

Точка лона в усіх фігур відведена вперед на 44,18±12,20º.

Руки фігур у шести позиціях: не визначені (7,69% - орнітоморфні безстатеві, жіноча орнітоморфна); у формі бугрів, підняті в сторони на одному рівні (76,92%: жіночі, жіночі орнітоморфні, орнітоморфна андрогіна, антропоморфна безстатева), на різних рівнях - права вище (2,56% - жіноча) або ліва 7,69%: жіночі орнітоморфні, антропоморфна безстатева); натуралістичні: правий плечовий суглоб на рівні 82º і 98º лівий, плечі опущені вертикально, згинання лівого ліктьового суглоба 18º і 20º  правого,  передпліччя приведені на 161º праве і 172º ліве, права долоня притулена до щелепи, ліва – до грудей (2,56% - андрогін); плечі випрямлені, опушені, приведені на 11º праве і 5º ліве, долоні притулені в зоні лона правий плечовий суглоб на рівні 80º і 100º лівий (2,56% - жіноча).

Ноги  фігур у п’яти позиціях: разом випрямлені, кути між прямими від кульшових суглобів уздовж зовнішніх частин ніг до перетину 20,70± 8,77º (61,54% - жіночі, орнітоморфні жіночі, орнітоморфна антропоморфна) та у формі стовпчика (25,64% - жіночі, орнітоморфні жіночі, орнітоморфні безстатеві,  антропоморфна безстатева, орнітоморфна безстатева, андрогіна); разом зігнуті у колінних суглобах, стегна відхилені вперед, гомілки вертикально (2,56% - жіноча); випрямлені нарізно на: 6,0 ± 2,94º, стопи паралельно на рівні кульшових і плечових суглобів (7,69% - жіночі) і 53° стопи паралельно на рівні ширше плечей (2,56% - орнітоморфна андрогіна).

Висновки. За поданням культових зображень трипільської культури, психосоматичні вправи у позиціях «стоячи на стопах», практикували у різних місцях періоду її існування особи різної статі, віку, статури, будови і декору тіла, вдягнені і оголені. Переважають жіночі фігури непропорційної будови, середньої статури, молодого віку. Фігури андрогінів  статево не збуджені. Виявлено двадцять одну позу фігур, що відрізняються біомеханічними характеристиками: величиною ротації кульшових суглобів або її відсутністю, позиціями рук (шість), ніг (п’ять), голови (шість),  хребта (вісімнадцять). Виявлено чотири варіанти мімічних проявів, які характеризують чотири психоемоційні стани: медитативно-умиротворений, медитативно-усміхнений, натхненного співу, напруженого співу або волання. Мімічні експресії припускають вербально-звуковий супровід. Виявлено три групові композиції - одна з двох і дві з чотирьох фігур, в яких задіяні по дві фігури у позиціях «стоячи на стопах».  

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бернштейн, Н. А. Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка / Н. А. Бернштейн. – М.: Физкультура и спорт, 1940. - 476 с.
 2. Біомеханіка спорту : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. з фізичного виховання і спорту / А. М. Лапутін [та ін.]; заг. ред. А. М. Лапутін. - К. : Олімпійська література, 2001. - 318 с.: рис. - Бібліогр.: с. 310-316. - ISBN 966-7133-39-7.
 3. Бурдо, Наталія. Сакральний світ трипільської цивілізації / Наталія Бурдо. - К.: Наш час, 2008. - 296 с. ISBN 978-966-8174-50-6.
 4. Врачебный контроль : учебник для ин-тов физ. культуры / Д. Ф. Дешин [и др.]. - М. : Физкультура и спорт, 1965. - 317 с.
 5. Енциклопедія трипільської цивілізації / Бурдо Наталія Борисівна, Відейко Михайло Юрійович, Дергачов Валентин Онисимович, Дудкін Валерій Павлович, Журавльов Олег Петрович. - В 2 т. / Держ. підприємство Книжкова палата України ім. Івана Федорова; Нац. комісія України у справах ЮНЕСКО; Корпорація "Індустріальна спілка Донбасу"; ЗАТ "Петроімпекс" / Л.М. Новохатько (голова редкол.). - К. : ТОВ "Укрполіграфмедіа", 2004. - 704с. : іл. Т. 1. - К. : ТОВ "Укрполіграфмедіа", 2004 - 704с. : іл.- ISBN 966-8703-00-6. Т. 2. - К. : ТОВ "Укрполіграфмедіа", 2004 - 654, 57 с. - ISBN 966-8703-00-6.
 6. Зациорский, В. М. Основы спортивной метрологии / В. М. Зациорский. — М.: Физкультура и спорт, 1979. - 152 с.
 7. Изард, К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард ; пер. с англ. - СПб.:Питер, 2000.- 464 с. ISBN5-314-00067-9.
 8. Кашуба, В. А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 280 с. ISBN: 966-7133-58-3.
 9. Маркс В. О. Ортопедическая диагностика: Руководство-справочник. - Мн.: Наука и техника, 1978. - 512 с.- ISBN: 51101-014 М-доп.-77 М316-78.
 10. Мишин, А.Н. Биомеханика движений фигуриста / А.Н. Мишин. – М.: ФиС, 1981. – 144 с.
 11. Старушенко, Л.І. Клінічна анатомія і фізіологія людини : навч. посіб. для студ. та викл. мед. учб. закл. / Л.І. Старушенко. - К. : УСМП, 2001. - 254 с.
 12. Твердохліб, О. Дослідження понятійного поля психосоматичних вправ в галузі фізичного вихованя і спорту / О. Твердохліб //  Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2007. - №2. - С. 35-39.
 13. Твердохліб, О.Ф. Характеристики психосоматичних вправ трипільської культури у статичних положеннях стоячи на «пуантах» / О.Ф. Твердохліб // Materiály IX mezinárodní vedecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních ved – 2013». - Díl 23.Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. - 22-25.
 14. Твердохліб, О.Ф. Класифікація психосоматичних вправ трипільської культури у положенні сидячи на високому сидінні / О.Ф. Твердохліб // Materiály X mezinárodní vedecko - praktická konference«Dny vedy – 2014». - Díl 15. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. - 25 – 31.
 15. Энока Р.М. Основы кинезиологии / Р. М. Энока; пер. с англ. Г. Гончаренко. - К.: Олимпийская литература, 1998. - 399 с. - ISBN 966-7133-08-7.
 16. Monah, D. Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie. Muzeul de Istoriу Piatra-Niamţ / Dan Monah. – Piatra-Niamţ, 1997. – Р. 264.

 

О.Ф.Твердохліб

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

Ph. D. O.F. Tverdokhlib -

Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute ", Ukraine

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.