Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC

***

©2002-2006
Kolos Corp.
E-mail

˲Բ ϲί

-
A-J K-P R-Z  


A

 • Antoniewicz W. Archeologja Polski: Zarys czasów przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem Polski.  Warszawa, 1928.

 

 

B

 • Balcer B. Zwiazki pomiedzy pucharow lejkowatych (KPL) I kultura trypolska (KT) na podstawie materialow krzemiennych // Kulture pucharow lejkowatych w Polsce. Poznan, 1981. S.8188.
 • Balcer B. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Warszawa, 1983.
 • Budziszewski J. Flint materials from the cemeteries of the Sofievka type //Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 148189.
 • Burdo N.B. The influence of Western and Central Carpathian region cultures in the materials of the final monuments of Tripolje A in the Middle Dniester territory // Acta Archeologica Carpathica.  2001.  T.36.  S. 538.

 

C

 • Cehak H. Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce // Swiatowit.  Warszawa, 1934.  T. 14.  S. 164252.
 • Cernyakov I. Radiocarbon Chronology of the Akkiembetskiy kurgan. A preliminary report / Cernyakov I., Szmyt M. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1999.  Vol. 7.  P. 196202.

         Chernykh E.N. Ancient Mining and Metallurgy in the USSR // The Early Metal Age.  Cambridg, 1992.

 • Chernykh E.N. Earliest stages of metallurgy in Circumpontic zone.  M., 1971.  12 p.  . : VIII Congr. intern. sc. préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. et les commun. De la délégat. archéol. de lURSS.  List of lit.: p. 1112.
 • Childe V.G. Shipenittzi. A late Neolithic station with painted pottery in Bukowina. // The Journal of the Royal Antropological Institute of Great Britain and Ireland. 1923. 53. P.263288.

         Chmilewski W. Pradzeje Polski / Chmilewski W., Kostrzewski J. Jazdzewski K..  Wyd. 2.  Warszawa; Wroclaw; Krakow, 1965.  310 s.

 • Cucuteni. The last Great chalcolithic civilization of EuropeBucharest, 1997. 
 • Cynkalowski A. Materialy do pradziejow Wolynia i Polesia Wolynskiego.  Warszawa, 1961.  265 s.
 • Cynkalowski A. Osiedle kultury Trypolskiej w Bodakach nad Horyniem //Wiadomosci Archeologiczne. T.34. S.221 227.

 

D

 • Daszkiewicz M. Technology of the Sofievka type pottery/ Daszkiewicz M., Raabe J. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 214228.
 • Demetrykiewicz W. Poszukiwania archeologiczne w powiecie Trembowolskim w Galicyi wschodniej // Materialy antr.-archeol. etnogr.  Krakow, 1900.  T. 4.
 • Demetrykiewicz W. Sprawozdania z posiedzeń komisyi odbytych w drugiej połowie r. 1898 i r. 1899 // MAAE.  Kraków, 1900. T. 4.  S. VIIVIII..
 • Demetrykiewicz W. Sprawozdania z posiedzeń komisyi odbytych w roku 1907 i 1908 // MAAE.  Kraków, 1908.  T. 10.  S. X.
 • Dergachov V. The Migration Theory of Maria Gimbutas // The Jornal of Indo-European Studies.  Los Angeles, 2000.  28: 34.  P. 257340;
 • Dergatschov V. Bestattungskomplexe der späten Tripolje-Kultur // Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie.  Mainz am Rhein, 1991.  Bd 45. 
 • Dergatschov V. Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien // Prähistoriche Bronzefunde.  Stuttgart, 2002. 
 • Dodd-Opritescu A. Consideratii asupra cramicii Cucuteni C // Studii si certetari de istorie veche si arheologie.  Bucuresti, 1980.   31, 4.  P. 547556.

 

E

         Ellis L. The Cucuteni-Tripolye culture.A Study of Technology and origins of Complex Society// BAR International Series. 1984.  217.

         Ellis L. Analysis of Cucuteni-Tripolye and Kurgan Pottery and the Implications for Ceramic Technology // Journal of Indo-European Studies.  ???? ( ).  Vol. 8.  P. ??.

 

G

         Gimbutas M. The Civilization of the Goddess the World of Old Europe.  1991.

         Gimbutas M. The Gods and Goddesses of Old Europe, 70003500 B.C.: Myths, Legends, Cult Images.  1974.

         Gimbutas M. The Language of the Goddess: Sacred Images and Symbols of Old Europe.  1989.

         Ginter B. Technika obróbki i tipologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu / Ginter B., Kozłowski J.  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

         Gusev S.A. Hausmodelle der Tripolje-Kultur // Praehistorische Zeitschrift.  1995.  Bd. 70, heft 2.  S. 175189.

         Guminski W. Grodek Nadbuzny. Osada kultury pucharow lejkowatych. Wroclaw, 1989.

 

 

H

 • Hadaczek K. La colonie industrielle de Koszylowce de Lepoque e neolithique: Album des fouilles.  Leopol, 1914.  19 p., 33 tabl.
 • Hadaczek K. Osada przemyslowa w Koszylowcach z epoki eneolitu: Studa do poczatkow cywilizacyi w polud.-wschod. Europie.  Lwow, T.P.N.P., 1914.
 • Hadaczek K. Slady epoki tak zwanej archaiczno-mykeńskiej we wschodniej Calicyi // Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne.  Kraków, 1901.  T. 4.  S. 378382.
 • Hutchinson R.W. Excavations at Niezwiska, Poland, July, 1926/ Hutchinson R.W., Preston J.P. //Annuals of Archaeology and Anthropology.- XVII. Nos. 1 2. 1930. P. 19 26.

         Himner M. Etude sur la civilisation premyceniene dans le bassine de la Mer Noire apres des foulies personelles // SwiatowitWarszawa, 1933.  T. 14S. 26163.

 • Gloger J. Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu // Swiatowit. Warszawa,1899. T.1. S.67 69.

 

I

 • Issues conerning tripolye mettalurgy and the virgin copper of Volhynia / Sokhatskij M., Klochko V., Manichev V., Kvasnista V., Kozak S., Demchenko L. // Baltic-Pontic Studies.  Poznań, 2000.  9.  S. 168186.

 

 

J

         Janushevich Z.V. Agricultural evolution north of Black Sea from the Neolithic to the Iron Age // Foraging and farming. The evolution of plant exploitation.  Oxford, 1989.  P. 607619.

         Janushevich Z.V. Fossil remains of cultivated plants in the South-West of the Soviet Union // Folia Quaternaria.  Krakow, 1975.   46.  S. 2330.

         Janushevich Z.V. Prehistoric food in the South-West of the Soviet Union // Bericht Deutche Botanische Geshichte.  1978.   91.  S. 5966.

         Janushevich Z.V. The specific composition of wheat finds from ancient agricultural centres in the USSR // Plants and ancient man.  Balkema; Rotterdam, 1984.  P. 267276.

         Janusz B. Zaytki przehistoryczne Galicyi Wschodniej. Lwow, 1918. 310s. -

 • Jastrzębski S. ( ) Uwagi o chronologii i periodyzacji kultury Cucuteni-Trypolie // AP.  1983.  T. 28.  S. 100136.
 • Jastrzębski S. Imports of the Trypole culture pottery in the Southern-Eastern group of the Funnel Beaker culture // Memories Archaeologiques.  Lublin, 1985.  S. 7192.
 • Jastrzębski S. Kultura Cucuteni-Trypolie i jej osadnictwo na wyszynie Wolynskiej.  Lublin, 1989.
 • Jastrzębski S. The settlement of the Funnel Beaker Culture at Grodek Nadbuzny the Zamosc district. Site 1C- brief characteristics // Die Trichterbecherkultur. Neue forschungen und hypothesen. Material des Internationalen Symposium. Dymaczewo, 20-24 September, 1988. Poznan, 1991.  Bd. 2.  S. 189196.

 

 

-
A-J K-P R-Z  
05.11.2005      

<<<Back